Gemeenteberichten Wieringen
Uitgegeven op 01-07-2010 om 09:41  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Gemeenteberichten Wieringen. LET OP! Als Nederland de halve finale speelt op het WK, dan wordt de aanvangstijd van de vergadering 18.30 uur i.p.v. 19.30 uur!

Die avond wordt de halve finale wk-voetbal gespeeld. Deze wedstrijd begint om 20.30 uur. De mogelijkheid is aanwezig dat het Nederlands elftal dan moet spelen. Echter eerst dient dan a.s. vrijdag van Brazilië gewonnen te worden en dat wordt nog een hele kluif. Mocht dit laatste gebeuren en het Nederlands elftal a.s. dinsdagavond de halve finale moeten spelen vinden de fractievoorzitters het als een service naar de gasten/bezoekers van de raadsvergadering een gebaar de raadsvergadering reeds om 18.30 uur te laten beginnen.

Dinsdag 6 juli 2010 vergadert de gemeenteraad van Wieringen. U bent van harte welkom. Op de agenda staan onder meer de volgende punten:

RAADSVERGADERING OP DINSDAG 6 JULI 2010

- deelname aan convenant Integrale Aanpak van Hennepkwekerijen;
- wijziging Legesverordening Wieringen en tarieventabel per 1 oktober 2010 in verband
met de invoering van de WABO;
- wijziging Controleverordening gemeente Wieringen;
- aanwijzing accountant voor de nieuwe raadsperiode;
- benoeming bestuursleden in het bestuur van de stichting Surplus;
- vaststelling notitie beleid Voorschoolse Educatie Wieringen;
- principeverzoek familie Bak;
- vaststelling beeldkwaliteitplan voor Hippolytushoef Noord en instemming met het
voorontwerp bestemmingsplan Hippolytushoef.

In deze openbare vergadering mag u in maximaal 5 minuten uw mening geven over één van de agendapunten. Het is niet mogelijk het woord te voeren over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechten openstaat of heeft opengestaan, over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen en indien een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
Wilt u in de raadsvergadering van uw spreekrecht gebruik maken, laat dit dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering weten aan de griffier, telefoonnr. 0227-594320, onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.

HOE LAAT BEGINT DE RAADSVERADERING?

Dinsdagavond wordt ook de halve finale wk-voetbal gespeeld. Deze wedstrijd begint om 20.30 uur. De mogelijkheid is nog steeds aanwezig dat het Nederlands elftal dan moet voetballen. Echter eerst dient dan a.s. vrijdag wel van Brazilië gewonnen te worden.
Mocht dit laatste gebeuren en het Nederlands elftal a.s. dinsdagavond de halve finale moeten spelen vinden de fractievoorzitters het als een service naar de gasten/bezoekers van de raadsvergadering een gebaar de raadsvergadering reeds om 18.30 uur te laten beginnen.

Mocht Nederland niet de halve finale bereiken dan begint de raadsvergadering gewoon om 19.30 uur.

BOUWEN EN WONEN

A. Ontvangen aanvragen bouwvergunning
Ontvangen 23 juni 2010:
- het vergroten van de woning op het perceel Havenstraat 20, 1779 AM te Den Oever
(reguliere bouwaanvraag BR-2010-059);
- het veranderen van de dakpannen op het perceel Amsteldiepstraat 52, 1779 BT te Den Oever
(lichte bouwvergunning BL-2010-060).

B. Verleende sloopvergunning
Verzonden 24 juni 2010:
- het verwijderen van asbestbevattende dakplaten op het perceel Gemeenelandsweg 16, 1777
NN te Hippolytushoef (aanvraag vergunning asbestverwijdering SL-2010-002).

De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17 uur en 19 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken.
Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.

Tegen de onder B genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken tel. 0227-594357.

VERLEENDE VRIJSTELLING EX ARTIKEL 19, LID 2 WRO EN BOUWVERGUNNING 1e FASE

- Vatropperweg 10 (2008-091a), 1779 GE Den Oever voor het geheel oprichten van een woning.

De vrijstelling en bouwvergunning treden in werking met ingang van de zevende week na de dag van publicatie. Dit heeft in ieder geval tot gevolg dat niet eerder van de vrijstelling gebruik kan worden gemaakt.

Tegen ons voornemen om medewerking te verlenen zijn geen zienswijzen ingediend. Belanghebbenden, die bij de voorbereiding van dit besluit hun zienswijzen hebben kenbaar gemaakt, of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij tijdens de ter inzage termijn hier redelijkerwijze niet toe in staat waren geweest, hebben de mogelijkheid in beroep te gaan tegen dit besluit.

De beroepstermijn van zes weken start met ingang van de dag na deze publicatie. Een beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG te Alkmaar. Na indiening van het beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden aangevraagd. Hiervoor bent u legeskosten verschuldigd.
GEMEENTEGIDS WIERINGEN

Eind augustus 2010 komt de nieuwe gemeentegids van Wieringen uit. Binnenkort wordt met de acquisitie hiervan begonnen.
De gemeentegids wordt uitgegeven door De Kleine Media uit Schagen.
Heeft u nog wijzigingen of staat uw vereniging nog niet vermeld in de gemeentegids dan kunt u dit doorgeven aan De Kleine Media, Postbus 463, 1740 AL Schagen, tel. 0224-210990, email wieringen@dekleinemedia.nl


KENNISGEVING VOORBEREIDING VOORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN HIPPOLYTUSHOEF EN KONINGSWEG 41-43

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Wieringen bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de kern van Hippolytushoef en voor de Koningsweg 41-43.
Het bestemmingsplan Hippolytushoef voorziet in een bestemmingsregeling voor de gehele kern van Hippolytushoef en bevat voornamelijk een beschrijving van de huidige situatie. Het bestemmingsplan voor de Koningsweg 41-43 voorziet in het correct opnemen van een woonbestemming op het perceel.

Op dit moment is er nog geen mogelijkheid tot het indienen van een inspraakreactie. Op een nader tijdstip zullen de stukken met betrekking tot beide bestemmingsplannen ter inzage worden gelegd. Hiervoor zal opnieuw een publicatie in de krant worden geplaatst. U kunt dan een reactie indienen.

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Op 22 juni 2010 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

 Verleende ontheffing verkeersverboden aan Cyclomedia om jaarlijks opnameronden te maken van 360˚ panoramafoto’s;
 Verleende vergunning ex art. 2.1.5.1 APV aan Bizon Buitenreclame voor het tijdelijk plaatsen van 10 driehoeksborden ter aankondiging van de collecte KWF en donorwervingscampagne Nierstichting (periode 1 t/m 30 september 2010);
 Verleende vergunning ex art. 4.1.5 APV aan Noord-Holland Windsurfing voor het gebruik maken van een geluidsinstallatie tijdens het Lago di Amstel Freestyle Battle op zaterdag 4 en zondag 5 september 2010 op het Lutjestrand te Westerland.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

De burgemeester heeft op 22 juni 2010 de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

 Verleende vergunning ex art. 2.2.2 APV aan Kern8 Jongerenwerk Wieringen voor het houden van een activiteitenweek van 15 t/m 20 augustus 2010;
 Verleende vergunning ex art. 2.2.2 APV aan Noord-Holland Windsurfing voor het houden van een tweetal windsurfevenementen op zaterdag 4 en zondag 5 september 2010 en op zaterdag 9 of zondag 10 oktober 2010 op het Lutjestrand te Westerland.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.


KAPVERGUNNING VERLEEND

Burgemeester en wethouders van Wieringen hebben kapvergunning verleend aan:
• Gemeente Wieringen voor het kappen van 1 wilg op het perceel Havenweg te Den Oever;
• Gemeente Wieringen voor het kappen van 8 essen op het perceel Westerlanderweg te Westerland;

Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

VOORNEMEN OM KAPVERGUNNING TE VERLENEN

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:
• mevrouw P. Buijs voor het kappen van 1 es in de achtertuin, perc. Klufterkrogt 56, 1777 NV te Hippolytushoef;
• Fam. Awater voor het kappen van 1 es in de achtertuin van perc. Koningin Wilhelminalaan 17, 1777 AR te Hippolytushoef.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 16 juli 2010 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Hippolytushoef, 25 juni 2010
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Yaris 1.0 Aspiration 5drs
€ 5.345,-

Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Monument op de Afsluitdijk - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...