De Telegraaf stelt vragen over datacenter
Uitgegeven op 23-02-2021 om 13:23  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON - De gemeente heeft van De Telegraaf een aantal vragen gekregen over het bestaande datacenter van Microsoft. Hollands Kroon heeft deze vragen inmiddels beantwoord.

De vragen en antwoorden (in het rood)
• In de stukken wordt meermaals gerept over het bestaande datacenter van Microsoft en de strijdigheden met het bestemmingsplan (onder andere: 'de geluidscontour komt buiten het gebied wat op het bestemmingsplan staat' en 'Daarnaast is er sprake van een grote lawaaimaker. Dat is ook niet volgens het bestemmingsplan toegestaan.')
Wij beseffen ons dat Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplannen) en Wabo (vergunningverlening) ingewikkelde materie is. Het is niet voor niets dat wij vakspecialisten in dienst hebben om dit werk te doen. Het is dus uiterst belangrijk dat de stukken goed begrepen worden, voordat hier duiding aan kan worden gegeven. Met bovenstaande selecteert u informatie uit een individueel stuk, zonder dat u het totale proces erbij betrekt. Wij hebben dit ook gezien in de artikelen die u heeft geschreven. Als u dit soort stukjes informatie uit de stukken van het WOB besluit haalt, en daar conclusies aan verbindt, kloppen die conclusies uiteraard niet. De stukken geven in totaliteit wel een goed beeld van hoe een proces van begin tot eind eruitziet: er komt een aanvraag, intern wordt informatie uitgewisseld, gevraagd en verzameld, dit wordt beoordeeld en hier wordt over overlegd, waarna er een weloverwogen - door feiten onderbouwd - voorstel richting het college gaat.

• Wanneer (en door wie) is geconstateerd dat het huidige datacenter in strijd is met het bestemmingsplan?
U verwart een aantal dingen. Het huidige datacenter van Microsoft op Agriport is absoluut niet in strijd met het bestemmingsplan. Bij de aanvraag werd geconstateerd dat die aanvraag op dat moment in strijd was met het toen geldende bestemmingsplan, maar dat het wel paste in de overkoepelende en op dat moment geldende Omgevingsvisie. Bij iedere aanvraag die in strijd is met het bestemmingsplan moet het college afwegen of we al dan niet van het bestemmingsplan willen afwijken. Iedere aanvraag die in strijd met het bestemmingsplan is, is automatisch van rechtswege een verzoek om van het bestemmingsplan af te wijken. Het besluit om dit wel of niet te doen staat open voor beroep/bezwaar. Wij moeten daarom bij iedere aanvraag die afwijkt van het bestemmingsplan een belangenafweging maken. In dit geval paste de aanvraag binnen de overkoepelende en op dat moment geldende Omgevingsvisie en binnen een nieuw ontwerpbestemmingsplan (Agriport 1, waar dit gebied onder valt) dat al ter inzage had gelegen. Na die afweging is de procedure verdergegaan met het verlenen van een vergunning. Met het verlenen van die vergunning is de strijdigheid automatisch opgeheven.

• Hoe is dit geconstateerd?
Zie antwoord hierboven.

• Duurt deze situatie nog steeds voort?
Nee, want dit heeft niet plaatsgevonden. Zie antwoord 1.

• Kunt u mij aangeven waar op welke punten uit het bestemmingsplan (en op welke punten in de vergunning) gerept wordt over het toestaan van een grote lawaaimaker? En op welke punten over de geluidscontour wordt gerept?
Wij verwijzen u hiervoor naar de verleende vergunning en het bestemmingsplan. Als u wilt, dan kunnen wij u het bestemmingsplan toesturen. U kunt ons dit per mail laten weten.

• Wie is nu bevoegd gezag op grond van de geconstateerde strijdigheid?
Er zijn geen strijdigheden. Zie antwoord op vraag 1.

• Zijn er al vervolgstappen bekend om de situatie in overeenstemming te brengen met de planologische kaders of de eisen die zijn opgenomen in de vergunning?
Met het doorlopen van de procedure zoals in antwoord 1 geschetst, is de strijdigheid weggenomen.
Daarnaast is de situatie conform de vergunde situatie opgenomen in het bestemmingsplan Agriport 1.


• Welke acties heeft het bevoegd gezag ondernomen nu intern gesproken is over de strijdigheid met het bestemmingsplan?
Het bevoegd gezag heeft beoordeeld dat, op basis van het adagium 'een goede ruimtelijke ordening', de strijdigheid kan worden weggenomen door het doorlopen van de reguliere procedure zoals geschetst in antwoord 1. Er is dus geen strijdigheid.

• Vindt de gemeente Hollands Kroon (los van de vraag wie bevoegd gezag is) het wenselijk dat er binnen de gemeentegrenzen in strijd met het bestemmingsplan wordt gehandeld? Wanneer kiest de gemeente ervoor om wel (of juist niet) in te grijpen?
Nogmaals, Microsoft handelt niet in strijd met het bestemmingsplan op hun locatie. Zie antwoord op vraag. 1. Iedere aanvraag die in strijd met het bestemmingsplan is, is van rechtswege een verzoek om van het bestemmingsplan af te wijken. Het besluit om dit wel of niet te doen staat open voor beroep/bezwaar. Wij dienen daarom bij iedere aanvraag die afwijkt van het bestemmingsplan een belangenafweging te maken. De afweging kunt u teruglezen in de betreffende vergunning. Door onze bekendmakingen te raadplegen ziet u hoe vaak dit voorkomt: met grote regelmaat. Dit komt door onze 'ja, tenzij-houding' en de wens om maatwerk te leveren. Let wel, dit geldt in het algemeen: voor zowel inwoners als ondernemers en niet alleen bij datacenters.
(advertentie)
Actueel...
17-04-2021 Nieuwe service bij Van Mook Computers en ICT
17-04-2021 Praxis op nieuw sponsordoek bij vv Succes
17-04-2021 Rondje om
17-04-2021 Bloeiers open op afspraak
17-04-2021 Overleden mevrouw Monique Slotboom
17-04-2021 Motorrijder gewond bij ongeval N99 nabij Hippolytushoef
17-04-2021 Presentatie ontwikkeling weidevogels op Wieringen
17-04-2021 Maatjes vinden en worden
17-04-2021 Dankbetuiging de heer Cees Leijs
16-04-2021 CoronaMelder-app nuttig voor buitensporters
16-04-2021 TipTop Tuinen Weekend op 1 & 2 mei
16-04-2021 Speurneuzen uit de Kop bewegend op pad
16-04-2021 Overleden mevrouw Serrarens
16-04-2021 Nieuwe column van Pink: Koffie in de zon
16-04-2021 Veel ideeën voor toekomst 't Veld en Zijdewind
16-04-2021 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
16-04-2021 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
15-04-2021 Heeft u al een Wieringer skeurkalender?
15-04-2021 Gemeenteraad praat over zelfbewoningsplicht
15-04-2021 Sportcampus voor iedereen… behalve voor de duikers van Zeus Faber
15-04-2021 Kerknieuws
15-04-2021 Pand Sluiskolkkade 2, voormalig kantoor Tocardo, wordt gesloopt
15-04-2021 Meevaller Hospice Het Tweede Huis
15-04-2021 Nu ook videobanden op een geheugenstick plaatsen bij Reparatiebedrijf Weijers
15-04-2021 CafĂ© Waddenzee
15-04-2021 Lancering Zuiderzeebier met Pubquiz
15-04-2021 Week van de Teek
15-04-2021 Rondje om
15-04-2021 Provinciale Staten bezorgd over datacenters
15-04-2021 Pulsvissers uit het veld geslagen door besluit EU Hof
(advertentie)
Uw warme bakker!
Poll:
Laat u zich vaccineren tegen corona?
Ja
Nee
Ik twijfel nog
  
Occasions
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Aspiration
€ 12.745,-

Renault Clio 1.2 5drs Authentique
€ 5.245,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Haukes haven - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...