Open brief Wierings beraad inzake Wieringerrandmeer
Uitgegeven op 10-09-2008 om 11:25  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGERNIEUWS - De redactie ontving onderstaande brief van Het Wierings Beraad voor publicatie. Het Wierings Beraad vraagt de publieke deelnemers aan de Stuurgroep Wieringerrandmeer om zich uit te spreken over de wijze waarop de stuurgroep is omgegaan met het alternatieve plan ‘Het Andere Wieringerrandmeer’ (HAW). Tevens verzoekt het Wierings Beraad de publieke partijen om alsnog middelen ter beschikking te stellen voor een zorgvuldige uitwerking van het HAW-concept, zodat gefundeerd kan worden beoordeeld of HAW al dan niet niet in aanmerking komt als Meest Milieuvriendelijk Alternatief in de komende MER-procedure.

---

Geachte dames en heren,

op 13 augustus j.l. heeft het Wierings Beraad (WB), overlegplatform van bewoners en belangenorganisaties, aan de Stuurgroep Wieringerrandmeer een presentatie gegeven van Het Andere Wieringerrandmeer (HAW), als alternatief voor een te ontwikkelen randmeer op de grens van Wieringen en Wieringermeer. In dit overleg, dat door beide partijen als besloten werd gekenmerkt, deed het WB een beroep op de stuurgroep om het alternatief mee te nemen in de aankomende MER-procedure.

Na een korte gedachtenwisseling werd door beide partijen erkend dat de presentatie nog onvoldoende houvast bood voor een evenwichtige beoordeling van het alternatief. Het WB verzocht daarop de stuurgroep om ondersteuning (financieel dan wel fysiek) voor het realiseren van een nadere invulling van HAW. Beide partijen gingen uiteen, met de toezegging van de stuurgroep dat zij zo spoedig mogelijk met een reactie zou komen.

Na bijna drie weken radiostilte werd op 1 september j.l. de woordvoerder van het WB gebeld door de voorzitter van de stuurgroep, dhr. Jan van Zijl, met de mededeling dat een rapport (van bureau Oranjewoud) over het HAW onderweg was naar het WB. In dat gesprek vertelde dhr. van Zijl dat het aan de verschillende partijen in de stuurgroep was om met een eigen reactie op het rapport te komen.

Op 2 september rond 14.30 uur vond de woordvoerder van het WB het rapport van Oranjewoud in zijn brievenbus, met een begeleidend schrijven van dhr. van Zijl waarin wordt vermeld dat na het in ontvangst nemen van het rapport de stuurgroep haar mening over HAW publiek kenbaar zal maken. Amper een uur later werd het WB door RTV Noord Holland gebeld om een reactie op het rapport. Kennelijk was de stuurgroep onmiddellijk tot publicatie overgegaan. Let wel, nog voordat het Wierings Beraad in de gelegenheid was gesteld om te reageren op het rapport!

In dezelfde brief verwoordt dhr. Van Zijl de standpunten van de stuurgroep t.a.v. HAW als volgt:
• 'uw plan sluit niet of onvoldoende aan op de doelstellingen van het Wieringerrandmeer'.
• 'met de huidige uitgangspunten is uw plan financieel niet haalbaar'
• 'uw plan kan niet aangemerkt worden als Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA)'

Het Wierings Beraad is zeer ontstemd over bovengenoemde gang van zaken en wil graag van u, als vertegenwoordigers van partijen die deel uitmaken van de Stuurgroep Wieringerrandmeer, een antwoord krijgen op de volgende vragen:

1. De presentatie van WB bij de stuurgroep had, op verzoek van dhr. Van Zijl, een besloten karakter. Ook het verzoek dat het WB aan de stuurgroep had gedaan viel dus onder die beslotenheid. Elke actie die daarmee verband houdt, zoals het zonder ons medeweten opstellen van een rapport, dient ons inziens met dezelfde discretie te worden behandeld.
Bent u als volksvertegenwoordigers van mening dat deze handelwijze van de stuurgroep toelaatbaar is?

2. Het Wierings Beraad heeft bij de stuurgroep zijn alternatieve plan HAW met nadruk gepresenteerd als een 'denkrichting', een 'concept in hoofdlijnen', dus verre van een voldragen plan. Dat vervolgens de stuurgroep op basis van een setje presentatieschetsen een oordeel met vergaande besluiten velt, kan ons inziens niet als een serieuze benadering worden beschouwd. Het rapport van Oranjewoud telt amper 5 hele A4'tjes die bol staan van de onjuiste aannames en bevindingen, met voorbijgaan aan de denkrichting en visie van WB. Het rapport besluit met een onverklaarbaar rijtje getallen waaronder een gat gaapt van 85 miljoen euro: ergo, HAW is volgens het onderzoeksbureau en de stuurgroep financieel onhaalbaar.

Het Wierings Beraad is niet geconsulteerd door Oranjewoud, heeft naast de presentatieschetsen geen nadere input voor het onderzoek geleverd en beschouwt dit onderzoek dan ook als onnodige verspilling van tijd en (gemeenschaps)geld.
Bent u als volksvertegenwoordigers van mening dat het onderzoek van Oranjewoud de toets van zorgvuldigheid en kwaliteit kan doorstaan en dat het voldoende basis vormt voor de diskwalificerende conclusies van de stuurgroep over HAW?

Het Wierings Beraad blijft van mening dat Het Andere Wieringerrandmeer een concept is dat verdient om serieus uitgewerkt te worden en als basis kan dienen voor een MMA . In de eerste plaats omdat voor het HAW expertise is geleverd door een brede groep van maatschappelijke partijen, te weten Milieufederatie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Landschapszorg Wieringen, Hoogheemraadschap HNK, LTO Noord en Landschap Noord-Holland. Het WB werd daarbij tevens ondersteund door bureau Alterra (WUR), specialisten in gebiedsontwikkeling, en OK Architecten, ervaren in bouwen met water.

Daarnaast verdient het concept van HAW nadere uitwerking omdat het in aanleg al een aantal voordelen biedt ten opzichte van het huidige randmeerplan:
- focus op versterking van kernkwaliteiten in plangebied: rust, open landschap, groene recreatie, cultuurhistorie.
- kleinere schaal, met daardoor meer flexibiliteit in de toekomst, en betere beheersbaarheid van (financiële) risico's.
- behoud van goede gronden voor landbouw, geen grootschalige onteigening/verplaatsing van boeren.
- betere waterkwaliteit, met optimale zoetwatervoorziening voor landbouw.
- economische versterking van (groene) recreatie, stimulans voor m.n. Den Oever (Zuiderhaven), bevordering van streekeigen economie ('Appellation Wirense')
- hoge natuurwaarde, volledige realisatie van Noordboog (EHS).
- maximaal 750 woningen, conform de oorspronkelijke doelstelling van het randmeer, aansluitend bij lokale en regionale woningbehoefte.
- breed draagvlak, onder bewoners én betrokken maatschappelijke organisaties.

Graag willen wij op zeer korte termijn een antwoord van u op bovenstaande twee vragen. Daarnaast doen wij een dringend beroep op u om middelen ter beschikking te stellen voor een zorgvuldige uitwerking van het HAW-concept, zodat gefundeerd kan worden beoordeeld of HAW al dan niet niet in aanmerking komt als MMA.

Wij zien, mede met het oog op de tijdsdruk, uw spoedige reactie met veel belangstelling tegemoet.

Met respectvolle groet,
Wierings Beraad,
Dio Verbiest, Bart Lankester
Contact: tel. 06-52031701, email bart.lankester@morgenstrand.nl
(advertentie)
(advertentie)
Gezellig tot in de late uurtjes!
Poll:
Dit jaar geen vuurwerk tijdens de jaarwisseling
Goed idee. Geen lawaai, stank en rotzooi op straat.
Slecht idee. Dan wordt alles illegaal, dus veel meer gevaar en leed
Maakt mij niets uit.
Veilig en verantwoord legaal vuurwerk kan toch prima.
  
Occasions
Toyota Aygo 1.0 5drs X-play
€ ,-

Te koop Kia Picanto 1.0 CVVT BusinessLine 2014
€ 7.990,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Jeugd in de Klieftstraat - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...