Ingezonden artikel betreffende de voorgenomen reorganisatie Camping Waddenzee
Door: Geplaatst door de redactie

Uitgegeven op 21-02-2020 om 20:48

Redactie: De inhoud van een ingezonden artikel is ter verantwoording van de inzender. De redactie heeft Camping Waddenzee in kennis gesteld van dit schrijven zodat zij een reactie hebben kunnen geven.

Onder de twee artikelen kunnen de lezers een reactie plaatsen.De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgave ven redenenreacties te verwijderen mochten er bijvoorbeeld privacy gevoelige, grievende of beledigende reacties geplaatst worden.

Omwonenden tegen grootschalige uitbreidingsplannen camping Waddenzee in Westerland

Een groep van ruim 30 bewoners van Westerland maakt bezwaar tegen de voorgenomen plannen van Camping Waddenzee om uit te breiden. Het betreft het naast de camping gelegen perceel dat zich zuidwaarts langs de Wester-damsterweg uitstrekt achter snackbar “De Bonkte Hongd”. Het weiland grenst aan de Westerlander koog dat als vogelgebied een beschermde status heeft. Ook wil de camping de huidige staanplaatsen vergroten inclusief grotere bouwhoogten, hetgeen het vrije zicht op het Amstelmeer gaat belemmeren.

Over de verwerving van het perceel is in het verleden al weerstand ontstaan, omdat er toen onderhandse afspraken leken te zijn gemaakt, tussen de eigenaar en de Gemeente Hollands Kroon. Voor de uitbreiding van de camping is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Hiertoe is een ontwerpbesluit opgesteld.
Uitbreiding van de camping inclusief verzwaring van de horeca-functie stuit op ernstige bezwaren van diverse omwonenden. Door het realiseren van een nieuw horecapand is de verkeers- en parkeerdruk enorm toegenomen. Het gaat om enkele honderden voertuigen per week en zelfs bussen in het zomerseizoen. Dit is het gevolg van het aantrekken van diverse verenigingen en allerlei feesten en partijen. Vaak staan er dan ook verkeersregelaars op de Westerlanderweg. Dit staat haaks op het voornemen van de gemeente om de drukte van verkeer op o.a. de Westerlander-weg te verminderen.
Verder vrezen de bewoners aantasting van het landschap en grote gevolgen voor de natuur in de nabijgelegen weilanden met beschermde status. Dit nog afgezien van geruchten over huisvesting van arbeids-migranten van het Levvel bouwconsortium. Daarnaast zijn de plannen voor een Hospice in de nabijheid van de camping, niet duidelijk meegenomen in de overwegingen.

In eerste instantie heeft de groep omwonenden bezwaar gemaakt bij de Gemeente Hollands Kroon, door het indienen van een gedegen zienswijze op de wijziging van het bestemmingsplan. Onlangs heeft Camping Waddenzee de betrokkenen uitgenodigd voor een informatieavond. Hier heeft de campingeigenaar eventuele aanpassingen naar aanleiding van de zienswijze toegelicht. Helaas kwamen hier nauwelijks nieuwe inzichten naar voren, was de informatie weinig concreet en lijkt het vertrouwen van de omwonenden alleen maar te zijn afgenomen.
Westerland is een klein dorp waar nauwelijks voorzieningen zijn, en dat haar aantrekkingskracht dankt aan de rust en het karakteristieke landschap. De inwoners kenmerken zich over het algemeen als sociaal en tolerant. De oppervlakte van de huidige camping is echter feitelijk al buiten proporties, en ook in Westerland heeft tolerantie haar grenzen.

Komende dinsdag 25 februari zal het College van B&W van Hollands Kroon vergaderen over het voorliggende voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan. Dan zal duidelijk worden of het voorstel binnenkort in de Raadsvergadering zal worden besproken. In afwachting van haar beslissing beraden de bewoners zich op verdere stappen.

Namens de protesterende bewoners.
Inhoudelijke reactie op ingezonden brief van 21-2-2020, betreffende plannen Camping Waddenzee

Westerland, 21 februari 2020

Graag nemen wij de gelegenheid om een inhoudelijke reactie te geven op de ingezonden brief van Mw. Titia Lont over de plannen van Camping Waddenzee.

Het betreffende bestemmingsplan omvat een terreinuitbreiding van 0.75hA recreatief gebied, waar nu nog een parkeerplaats gelegen is. Het aantal campingplaatsen wordt hiermee teruggebracht naar de aantallen van voor 2011. Het betreft dus geen feitelijke uitbreiding van het aantal plaatsen.
Sinds 2011 is Camping Waddenzee met (destijds) de gemeente Wieringen bezig om de betreffende percelen aan te kopen. Hiertoe is in 2014 door het college van Burgemeester en Wethouder (inmiddels Hollands Kroon) een principebesluit genomen. Daarnaast is naar aanleiding van vermeende interesse in de gronden door een omwonende, door de gemeente Hollands Kroon uitgebreid onderzoek gedaan in de archieven. Deze vermeende interesse bleek niet te bestaan.

In de brief wordt gesteld dat “Het weiland grenst aan de Westerlanderkoog”. Dit is feitelijk onjuist. De zuiderdamsterweg ligt tussen de camping en de koog. Een dergelijke weg wordt door deskundigen en in vakliteratuur aangeduid als een (storende) factor voor weidevogels. Hierdoor veroorzaken activiteiten aan de andere zijde van deze weg geen negatieve effecten op deze vogels.
De plannen zijn ”Inclusief grotere bouwhoogten”. Toelichting; Het betreft hier een geringe verhoging van de bouwhoogte voor stacaravans van 3m, naar een meer marktconforme hoogte van 4m. Echter geldt deze hoogte pas vanaf zo’n 50m naar het zuiden toe, alwaar het terrein reeds 2m lager is gelegen.
“…hetgeen het vrije uitzicht op het Amstelmeer gaat belemmeren”. De beperkingen in bouwhoogtes zoals hierboven aangegeven zorgen ervoor dat het zicht op het Amstelmeer vrij blijft. Dit wordt bevestigd door zorgvuldig opgestelde 3D-tekeningen welke in opdracht door Camping Waddenzee door een architectenbureau zijn opgesteld.

Over de verkeersdruk veroorzaakt door de horeca kan kort worden uitgeweid; enkele honderden voertuigen zouden wekelijks onze gelegenheid aandoen. Dit is feitelijk onjuist en onmogelijk met de gelegenheid zoals die bestaat; in het bestemmingsplan is gebaseerd op de (horeca)oppervlakte en het gebruik gerekend met een bepaalde verkeersdrukte welke heeft geleid tot een positief besluit voor zowel de verkeersdrukte (ook stikstof besluit) en de vereiste parkeerruimte. Betreffende dit laatste punt zijn wij op dit moment bezig met een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen, welke verder gerealiseerd worden bij verwezenlijking van de uitbreiding.

De geruchten van huisvesting arbeidsmigranten; dit is onjuist en stemmingmakerij. Camping Waddenzee is een recreatiebedrijf en zal dit altijd blijven. Ook de link met de Hospice is suggestief en getuigd van een slecht ingevoerde schrijver. Het bestuur van de Stichting Hospice heeft schriftelijk aan ons laten weten geen bezwaar te hebben tegen de plannen.

De zinsnede “feitelijk al buiten proporties” is discutabel; je kunt je afvragen wat de proporties zijn van een recreatief bedrijf? Deze komen in alle soorten en maten. Wat wel een feit is, is dat het bedrijf vorig jaar haar 125-jarig jubileum vierde.

Tot slot; afgelopen woensdag 12 februari 2020 hebben wij een informatieavond gehouden over het bestemmingsplan en hoe deze is gewijzigd naar aanleiding van de zienswijzen. Ter verduidelijking; alle besproken wijzigingen zijn verwerkt in het bestemmingsplan en zijn dus vastgelegd. Van eventuele-, weinig concrete plannen is dus absoluut geen sprake.

Hier op Wieringen, waar we in tegenstelling tot de grote stad, het grote goed hebben om elkaar nog aan te kunnen spreken. In dit licht is het zeer bijzonder dat er tijdens deze bijeenkomst nauwelijks inhoudelijke vragen zijn gesteld toen de mogelijkheden zich voordeden? Initiatiefnemer, de gemeente en ook de politiek waren aanwezig.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de bovengenoemde feiten nodig ik u van harte uit contact op te nemen.
Namens Camping Waddenzee, Alfons van der Veen


Reacties (20)
Jan
@2020-02-21 21:24:43
 De soep wordt niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend. Keurig en duidelijk antwoord van Alfons. Waddenzee is een parel op de Parel. Het betreft hier dan ook niet zozeer een uitbreiding maar een verbetering in alles. Natuurgebied? Laat mij niet lachen. Dat is dat stukje grond nooit geweest. Het loopt daar stijl af, iedereen kan het Amstelmeer en de 95 rode knipperlichten gewoon blijven zien.
 
Marieke
@2020-02-21 22:30:19
 Mijn ouders wonen op het stukje Westerland voorbij de snackbar (gerekend vanaf de kerk). Feitelijk zouden dit de bewoners kunnen zijn die het meeste last zouden kunnen hebben van deze uitbreiding. Echter ongeveer dit hele buurtje heeft geen enkel bezwaar tegen de uitbreiding. Zolang de camping bestaat is de woning ook minstens ook al in onze familie. En nog nóóit is er enig overlast geweest!

Wat men beweerd over honderden auto’s en in het zomerseizoen over bussen; wat een onzin! Als je tegenstander bent, kom dan ook met gedegen bezwaren. Op deze manier wordt het alleen maar ongeloofwaardig en komt het over als pesterij naar de familie Tijsen
 
Titia Lont
@2020-02-22 05:04:21
 Het betreft hier een PERSBERICHT van ruim 30 omwonenden, geen ingezonden brief van mijn kant. Ik heb hierover een klacht ingediend bij Wieringernieuws.nl
 
d.j theetje
@2020-02-22 08:46:32
 chappau voor de fam.tijsen en alfons moet je eens kijken wat voor mooi spul er al staat.en mensen daar wees blij dat er wat georganiseerd word anders word westerland helemaal een spookdorp.ben er zelf opgegroeid.succes met alles wat jullie van plan zijn.
 
Simon de Haan
@2020-02-22 11:25:25
 De bewoners van Westelijk Westerland hebben waarschijnlijk meer last van de racebaan die is aangelegd op de verbindingsweg en waar forenzen dankbaar gebruik van maken om zo sneller van de A7 naar den Helder te kunnen .Dat betekent echter ook dat ze volgas door Westerlanderkoog en de Haukes moeten jagen om hun doel te bereiken. Je zult er maar in alle rust willen wonen, broeden, of vakantie vieren.

Veilig wandelen of fietsen is daar al geen optie meer
 
Marijke de Ruiter
@2020-02-22 11:43:54
 Volgens mij zijn "reacties" bedoeld om inhoudelijk in te gaan op wat gezegd wordt en niet om persoonlijke rekeningen te vereffenen of beledigingen te plaatsen. Het is geen Twitter.
Het betreft hier een persbericht van 30 omwonenden die zich serieus zorgen maken over de gevolgen van de voorgenomen uitbreiding van de camping op de omgeving als geheel. Natuurlijk kun je van mening verschillen hierover, wat een "spookdorp" is voor de een is voor een ander misschien een oase van rust?
 
Hanneke
@2020-02-22 12:03:45
 Misschien kunnen we ons beter even druk gaan maken over de 400 werknemers van alle bedrijven op Agriport die in Hippolytushoef gevestigd gaan worden (Harmonie en oude stallen Piet Ottens). Het lijkt me dat de druk op de samenleving hier groter is, maar dat laten we ons maar wel gevallen? De afgelopen jaren hoor je alleen maar mensen die super trots zijn op de Familie Tijsen en dat het zo’n aanwinst voor Wieringen is. Weer een mooie plek om feestjes te vieren, verenigingen die er plaats hebben, kinderen die een mooie plek hebben om te spelen en een lekker ijsje kunnen halen. Daar willen we nu tegen gaan ageren? Wieringen als prachtig recreatiegebied is juist een meerwaarde. Wieringen als “stalling” voor Agriport en de Database giganten is alleen maar een teloorgang.
 
Bert
@2020-02-22 12:46:12
 De redactie van Wieringer Nieuws heeft naar aanleiding van het persbericht van Titia Lont aan Alfons van der Veen van Camping Waddenzee om een reactie gevraagd. Dat is in het kader van 'hoor en wederhoor'een gebruikelijke procedure. Vervolgens zijn beide zienswijzen onverkort gepubliceerd. Iedereen mag (gelukkig) zijn/haar mening te kennen geven.
Het protest van mevrouw Lont aan het adres van Wieringer Nieuws is puur op taalkundige gronden. De redactie spreekt van een ingezonden brief en mevrouw Lont van een ingezonden persbericht. Dat doet niets af aan de inhoud van haar schrijven, want dat blijft ingezonden...
 
Gert
@2020-02-22 21:00:19
 Voorstel: horeca zaterdagavond 00.00 uur dicht tot zondagavond 00.00 uur weer open. En de rest mag zo blijven als het is. Dan kan de rest gewoon doorgaan qua uitbreidingen.
 
Een Wieringer
@2020-02-23 00:04:39
 De camping wordt niet enorm uitgebreid of vergroot, er komt een klein stukje grond bij welke geen natuurgebied is. I.v.m. andere regelgeving moeten de caravans/opstallen verder uit elkaar geplaatst worden. Om dezelfde aantallen gasten te kunnen plaatsen is dit plan ontstaan. Er komen dus niet meer gasten. Cosmetisch krijgen de nieuwe opstallen kleuren die in het landschap opgaan en er komen zichtlijnen zodat het ruimtelijke zicht gewaarborgd blijft, prima toch? Op het eigen terrein komen meer parkeerplaatsen, de oude boerderij wordt daarvoor geofferd. Het is ook nog eens een bedrijf waar veel jonge Westerlanders een baantje kunnen krijgen. Wij moeten de ogen niet sluiten voor veranderingen, dat gebeurt al eeuwen.
 
Kees
@2020-02-23 20:31:48
 Mooi dat de camping qua ruimte beter wordt ingericht. Als Wieringer heb ik geen bezwaar tegen de camping want die staat er langer dan dat ik oud ben. Omdat alle bedrijven waar grotere groepen (o.a. verenigingen) met elkaar konden samenkomen (concordia/ harmonie) zijn verdwenen vind ik het prachtig dat de familie Tijsen heeft geïnvesteerd om Wieringers die mogelijkheid wel te geven. Parkeerprobleem wordt al aan gewerkt om op te lossen dus feitelijk is er geen probleem, alleen voor degene die problemen zoeken. Als je vooruitgang wilt voor de rust, zorg er dan voor dat de koog, Westerlanderweg, Poelweg afgesloten worden voor doorgaand verkeer.
 
Jan Bakker
@2020-02-24 16:29:39
 Bij deze wil ik graag aangeven dat er ook een groep van niet protesterende bewoners bestaat.wij wonen al wat jaartjes naast de camping van de Fam.Tijsen en ervaren dit als zeer positief.Ik heb zelf dan ook totaal niet de behoefte om de plannen te dwarsbomen ten koste van deze ondernemende familie.
 
Dirk Keijzer
@2020-02-24 17:16:23
 Ik wil de familie Tijsen een hart onder de riem steken. Respect voor het ondernemerschap want het voegt iets toe aan ons eiland. Respect voor de smaakvolle bebouwing van het terrein, dit had ook voor de helft van de prijs gekunt, maar jullie kiezen voor mooi!! Respect voor jullie als familie en de wijze waarop jullie het bedrijf runnen..... het is jullie zeer gegund!!!!!
 

@2020-02-24 17:20:52
 
 
Nel Portegijs
@2020-02-24 17:26:12
 Wij wonen al 50 jaar tegenover de camping. Totaal geen probleem. Alle lof voor deze ondernemende familie, dit hebben we nodig in Westerland.
 
Dirk Kort
@2020-02-24 17:49:29
 Geen idee wie dat met azijndoordrenkte stukje namens de protesterende bewoners (waarom geen naam)heeft geschreven.
Bij agendapunt 1.27 van de aankomende gemeenteraads vergadering staat een verslag van de paar gestelde vragen van een kortgeleden gehouden bijeenkomst.
Familie Tijsen....top wat jullie allemaal doen en succes met de toekomst plannen.
 
Edwin
@2020-02-24 19:18:54
 Ik lees alleen maar omwonende die helemaal niet tegen de uitbreiding zijn op 1 iemand na (ipv 30!) en die woont notabene een eind verderop in de straat.
Het argument dat er elke week honderden auto’s en zelfs bussen komen en dat dat haaks op het voornemen van de gemeente staat om de verkeersdrukte te beperken is natuurlijk helemaal lachwekkend. Dat beleid van de gemeente is natuurlijk bedoelt voor doorgaand verkeer wat vermeden moet worden maar is niet bedoelt om bestemmingsverkeer dat naar een gezellige accommodatie wil voor een feestje. Dit zijn gewoon drogredenen die de 30 bewoners proberen te gebruiken voor hun tegenstand.

Misschien moeten de tegenstanders op een mooie zomerdag gewoon eens een biertje gaan drinken op het terras van de camping ipv dat azijnzeiken.
 

@2020-02-26 14:00:44
 
 
27
@2020-03-01 19:59:57
 Wij wonen hier nog niet zo lang, hebben 1 zomer mee gemaakt en totaal geen overlast van de camping ervaren. Wel gezelligheid door nu en dan een praatje met de gasten.

Wij hebben even terug wel aangegeven dat we het belangrijk vinden dat we ook uitzicht op het Amstelmeer houden, maar ook hier wordt rekening mee gehouden.

De afgelopen vergadering was voor ons duidelijk en ook het gepresenteerde plan dat na de vergadering door Alfons verzonden is, maakt het nog inzichtelijker omdat we het thuis nog rustig konden doorlezen.

 
27
@2020-03-01 20:06:16
 Wij wonen hier nog niet zo lang, hebben 1 zomer mee gemaakt en totaal geen overlast van de camping ervaren. Wel gezelligheid door nu en dan een praatje met de gasten.

Wij hebben even terug wel aangegeven dat we het belangrijk vinden dat we ook uitzicht op het Amstelmeer houden, maar ook hier wordt rekening mee gehouden.

De afgelopen vergadering was voor ons duidelijk en ook het gepresenteerde plan dat na de vergadering door Alfons verzonden is, maakt het nog inzichtelijker omdat we het thuis nog rustig konden doorlezen.

 
Reageer
Naam*:
E-mail:
|Reactie:
 
Poll:
Op Wieringen eet je...
Patatje
Frites
  
Occasions
Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid Team D
€ 42.495,-

Te koop BMW Z3 Roadster 1.9
€ 6.500,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Opel Blitz - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...