Gemeenteberichten
Uitgegeven op 07-07-2011 om 16:15  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Gemeenteberichten Wieringen.


A: Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 30 juni 2011 tot en met 6 juli2011 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor : het veranderen van een recreatiewoning (omgevingsvergunning B-2011-033);
Locatie : Akkerweg 41, 1779 GJ 182 te Den Oever
Datum ontvangst: 5 juli 2011


D: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 30 juni 2011 tot en met 6 juli 2011 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor : het aanleggen van een hellingbaan bij het restaurant (omgevingsvergunning
B-2011-025);
Locatie : Haventerrein 6, 1779 GS te Den Oever
Datum besluit : 1 juli 2011

Voor : het verbouwen van de bestaande woning met aanbouw en plaatsen van een
dakkapel (omgevingsvergunning B-2011-024);
Locatie : Koningsweg 41, 1778 JN te Westerland
Datum besluit : 1 juli 2011

De onder A genoemde aanvraag kan worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17 uur en 19 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken.
Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.

Tegen de onder D genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.


WAT VINDT U?
ONTWERP-STRUCTUURVISIE TOEKOMST AFSLUITDIJK EN PLAN-MER TER INZAGE

Van 5 juli tot en met 15 augustus 2011 liggen de ontwerp structuurvisie Toekomst Afsluitdijk en het milieueffectrapport voor plannen (plan-MER) ter inzage. Als u wilt, kunt u hierop uw zienswijze geven. Dit kan op drie verschillende manieren.

Waarom een ontwerp-structuurvisie en MER?
De ontwerp-structuurvisie beschrijft de voorkeursbeslissing van het kabinet voor de toekomstige ontwikkeling van de Afsluitdijk. De structuurvisie geeft aan hoe de waterkerende functie van de dijk op orde wordt gebracht. Daarnaast schept de visie de ruimtelijke voorwaarden voor deze veiligheidsmaatregelen en voor de ontwikkeling van een duurzame, innovatieve en ruimtelijk aantrekkelijke regio. Volgens de Wet milieubeheer moeten de gevolgen voor natuur en milieu worden onderzocht. Daarom is het nodig om voor de structuurvisie een milieueffectrapport op te stellen. Onderdeel van dit milieueffectrapport is een passende beoordeling, die de mogelijke effecten op de natuur (Natura 2000 gebieden Waddenzee en IJsselmeer) toetst.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de ontwerp-structuurvisie tot stand gebracht na intensief overleg met de regionale overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en omwonenden.

Wat willen we graag van u weten?
In uw zienswijze kunt u ingaan op alle aspecten van de ontwerp-structuurvisie Toekomst Afsluitdijk en het plan-MER. Wij stellen het op prijs wanneer u uw zienswijze toelicht met argumenten en aangeeft op welk onderdeel uw zienswijze betrekking heeft. Zo kunt u, bij voorkeur via ons digitale zienswijzeformulier, ingaan op de volgende vragen:
- Vindt u de voorkeursbeslissing zoals in de structuurvisie beschreven duidelijk verwoord, zo nee, waarvoor is meer toelichting/informatie nodig?
- Zijn de gevolgen van de voorkeursbeslissing voor milieu, omgeving en bestaande belangen voldoende mee genomen?
- Zijn er naar uw mening bestaande belangen over het hoofd gezien, zo ja welke, en hoe kan daarmee rekening worden gehouden?
- Hebt u tips voor het vervolg: de verdere uitwerking van de voorkeur?

Waar vindt u meer informatie?
U vindt de ontwerp-structuurvisie en het plan-MER op www.centrumpp.nl en www.rijkswaterstaat.nl/toekomstafsluitdijk. Daar kunt u ook lezen op welke plekken in het land (provinciehuis, stadhuis en ministerie) u de papieren versies van de plannen kunt inkijken.
Uitgebreide informatie over de zienswijzeprocedure vindt u op www.centrumpp.nl onder ‘actuele zienswijzeprocedures’. Hier vindt u de ontwerp-structuurvisie, het plan-MER, vragen en antwoorden en een samenvatting.

Hoe kunt u reageren?
Zienswijzen kunt u op drie manieren geven tot 15 augustus.
• Digitaal via www.centrumpp.nl.
• Schriftelijk via Centrum Publieksparticipatie, Ontwerp-structuurvisie en plan-MER Toekomst Afsluitdijk, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.
• Mondeling via telefoonnummer 070 456 9603 en vóór 8 augustus. Een notulist belt u terug voor het noteren van uw reactie.

Wat gebeurt er daarna?
Het Centrum Publieksparticipatie bundelt alle zienswijzen. Vanaf medio oktober 2011 kunt u deze bundeling downloaden via www.centrumpp.nl. Op basis van de zienswijzen en overige adviezen, stelt de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de definitieve structuurvisie Toekomst Afsluitdijk vast aan het eind van dit jaar. Een beantwoordingsnota geeft aan hoe de zienswijzen op de ontwerp-structuurvisie Toekomst Afsluitdijk en het plan-MER zijn meegewogen. Hebt u een zienswijze gegeven, dan laat het CPP u weten wanneer de gebundelde zienswijzen worden gepubliceerd. Ook van de vervolgprocedure wordt u op de hoogte gesteld.
Tegen de structuurvisie Toekomst Afsluitdijk is geen beroep mogelijkheid.


ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Op 28 juni 2011 hebben burgemeester en wethouders het volgende besluit genomen dat onder de Algemene wet bestuursrecht valt:

 Ontheffing verleend aan de bewoners van de Dubbelde Skeer/Woal Pieper ex art. 4:6 APV voor het in gebruik nemen van een geluidsinstallatie; ontheffing verleend ex art. 34BABW voor het afsluiten van de wegen Woal Pieper (nrs. 2 t10) en de Dubbelde Skeer op de kruising van de Woal Pieper. Op 10 september a.s. van 15.00 -24.00 uur.

Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

De burgemeester heeft op 28 juni 2011 de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

 Verleende vergunning aan de bewoners van de Dubbelde Skeer/Woal Pieper voor het houden van een buurtbarbecue op 10 september a.s. van 15.00-24.00 uur;
 Verleende ontheffing ex art. 35 Drank-en Horecawet aan dhr. L. Kooij voor het schenken van alcohol tijdens de Flora-en Visserijdagen in de kermistent van 2 t/m 5 september a.s.;
 Verleende ontheffing ex art. 35 Drank/en Horecawet aan dhr. R. Veenstra voor het schenken van alcohol tijdens het Open Air Biljart toernooi op 15, 16 en 17 juli 2011;
 Verleende intheffing ex art. 35 Drank-en Horecawet voor het schenken van alcohol tijdens de Flora-en Visserijdagen in de tent op het Haventerrein van 2 t/m 5 september a.s.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.


WET MILIEUBEHEER

In het kader van de Wet Milieubeheer hoeven bedrijven die voldoen aan de criteria omschreven in Algemene Maatregelen van Bestuur, geen vergunning ingevolge deze wet te hebben. Deze bedrijven kunnen volstaan met een melding.

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat zij, op grond van artikel 8.41 van de Wet Milieubeheer, de volgende melding hebben ontvangen:

“Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” (het Activiteitenbesluit)van:
- Marees Zelf Tank Service B.V., voor het oprichten en inwerking hebben van een inrichting voor het afleveren van vloeibare brandstof, mengsmering en aardgas ten behoeve van openbare verkoop voor motorvoertuigen voor het wegverkeer. De inrichting zal worden opgericht aan de Havenweg 2 in Den Oever.

Het bedrijf dient zich aan de voorschriften te houden die in het besluit zijn opgenomen.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Grondgebiedzaken, tel. 0227-594387.

Hippolytushoef, 8 juli 2011
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester

(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Verso 1.8 Dynamic
€ ,-

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Aspiration
€ 13.245,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Vlaggetjesdag 1961, de vloot vaart uit - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...