Gemeenteberichten
Uitgegeven op 01-07-2011 om 20:00  |  link  |  bewaar  |  print

RAADSVERGADERING OP DONDERDAG 7 JULI 2011

Donderdag 7 juli 2011 vergadert de gemeenteraad van Wieringen. U bent van harte welkom. Op de agenda staan onder meer de volgende punten:

• Vaststelling verslag vergadering van 26 mei 2011
• Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2010 Wieringen
• Beschikbaarstellen krediet ad € 50.000,00 tbv vergroting kansen op rotonde nabij N99/Akkerweg.
• Aankoop grond aan de Havenweg te Den Oever

In deze openbare vergadering mag u in maximaal 5 minuten uw mening geven over één van de agendapunten. Het is niet mogelijk het woord te voeren over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan, over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen en indien een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
Wilt u in de raadsvergadering van uw spreekrecht gebruik maken, laat dit dan tenminste
48 uur voor het begin van de vergadering weten aan de griffier, telefoonnr. 0227-594320, onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.

A: VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 23 juni tot en met 30 juni 2011 de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
Voor: het uitvoeren van groot onderhoud aan 26 woningen (omgevingsvergunning Co-2011-026);
Locatie : De Dentele 1 – 8, 10-38 (even) en Westerlanderweg 117A, 117B en 117C te Westerland
Datum besluit: 24 juni 2011

Tegen de onder A genoemde beschikking kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Op 17 juni 2011 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:
- Verleende vergunning ex art. 5:13 APV aan De Harmonie voor het houden van een speculaasactie;
- Verleende ontheffing ex art. 4:6 APV aan Buurtver. Noordervenne voor het in gebruik nemen van een geluidsinstallatie tijdens de zeskamp op 9 juli a.s. van 09.00-22.00 uur;
- Verleende vergunning ex art. 2:10 APV aan Centerom Buitenreclame voor het tijdelijk plaatsen van 10 driehoeksborden ter aankondiging van de collecteweek in de periode 12 t/m 25 september 2011;
- Verleende ontheffing ex art. 4:6 APV aan mevr. K. Jonker-Blokker voor het in gebruik nemen van een geluidsinstallatie tijdens de zomerkermis van 12 t/m 25 september 2011;
- Verleende ontheffing ex art. 34 BABW onder voorwaarden voor het afsluiten van de
Parklaan vanaf kruising De Werf, Nieuwstraat vanaf kruising Kremersweg, parkeerterrein
’t Hoekje en Burg. L.C. Kolffsingel vanaf kruising Zonnebloemstraat;
- Verleende ontheffing ex art. 4:6 APV aan Buurtver. Klufterkrogt voor het in gebruik nemen van een geluidsinstallatie t.b.v. huttendorp van 25 t/m 28 juli 2011;
- Verleende ontheffing ex art. 4:18 APV aan Buurtver. Klufterkrogt voor het plaatsen van een tent t.b.v. huttendorp van 25 t/m 28 juli 2011;
- Verleende ontheffing ex art. 4:18 APV aan Buurtver. Klufterkrogt voor het overnachten van 23 op 24 juli 2011 door jeugd op het evenemententerrein tijdens Huttendorp;
- Verleende ontheffing ex art. 4:6 APV aan DVVO Den Helder (defensie) voor het ten gehore brengen van muziek op het evenemententerrein tijdens twee teambuildingsdagen 15 en 16 juli a.s.;
- Verleende verklaring van goedkeuring en een sportvisserijvergunning aan R.J. Bakker voor een vaartuig van meer dan 12 personen;
- Verleende vergunning aan Hoffman Outdoor Media BV voor het plaatsen van driehoeksborden voor de campagne van het eindigen van het gebruik strippenkaart in openbaar vervoer;
- Verleende ontheffing aan E. Wittink (namens Wonderlijk Wieringen) ex art. 4:6 APV voor het ten gehore brengen van muziek tijdens Wadstock op 23 en 24 juli a.s.;

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

De burgemeester heeft op 17 juni 2011 de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:
- Verleende vergunning ex art. 2:25 APV aan Buurtver. Noordervenne voor het houden van een zeskamp op 9 juli a.s. van 09.00 – 22.00 uur;
- Verleende vergunning aan Kern8 Jongerenwerk Wieringen voor het organiseren van een activiteitenweek van 29 augustus t/m 2 september 2011;
- Verleende vergunning ex art. 2:25 APV voor het houden van de zomerkermis van 28 juli t/m 1 augustus 2011 aan mevr. K. Jonker-Blokker;
- Verleende vergunning aan Buurtver. Klufterkrogt voor de bouw van een huttendorp en het houden van een playbackshow ter afsluiting van het huttendorp van 25 t/m 28 juli 2011;
- Verleende vergunning ex art. 2:25 APV aan DVVO Den Helder (defensie) voor het houden van twee teambuildingsdagen voor personeel op 15 en 16 juli 2011 op de Haukeshaven bij gebouw De Sloep van de Marine Watersport Vereniging;
- Verleende vergunning ex art. 2:25 APV aan E. Wittink namens Wonderlijk Wieringen voor het houden van het Wadstok op 23 en 24 juli a.s. in een weiland aan de Stroeërweg t.o. museumboerderij Jan Lont;
- Verleende ontheffing ex art. 3 Zondagswet een E. Wittink namens Wonderlijk Wieringen voor het ten gehore brengen van muziek op zondag 3 juli 2011 na 13.00 uur;
- Verleende ontheffing aan E. Wittink ex art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van alcohol tijdens het Wieringer Wadstok 23 en 24 juli a.s.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

BELEIDSREGEL VERMOGEN

Het Dagelijks Bestuur van de ISD Kop van Noord-Holland heeft op 26 mei jl. de beleidsregel vermogen vastgesteld. Deze beleidregel is in werking getreden op 1 juni 2011. Het recht op een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ) is afhankelijk van de aanwezigheid van vermogen. Als de aanvrager voldoende middelen heeft om zelf in de kosten van levensonderhoud te voorzien dan is er geen recht op bijstand. In de WWB en de WIJ is opgenomen dat de aanvrager – tot een bepaalde grens - wel een vermogen mag houden. De beleidregel vermogen geeft hierover meer duidelijkheid.

De beleidsregel vermogen kunt u downloaden van onze website, www.isdnoordkop.nl. De stukken liggen ook ter inzage bij de ISD-KNH, Westerpark 20, 1742 BX te Schagen. Het Publieksplein is geopend van 8.30 tot 16.30 uur. Op vrijdag is het Publieksplein geopend tot 12.00 uur.

BEHANDELING FUSIE IN DE EERSTE KAMER

Gister is in de procedurevergadering van de vaste commissie de datum bepaald wanneer de plenaire behandeling van het wetsvoorstel over de fusie plaatsvindt. De commissie verwacht dat dit 13 september 2011 wordt (onder voorbehoud van het voorbereid onderzoek van de commissie van 5 juli en dat de in het verslag gestelde vragen uiterlijk op 30 augustus 2011 zijn beantwoord). Voor meer informatie kijk op de website van de Eerste Kamer.

Openbare regiegroepvergadering
Op woensdag 29 juni 2011 is er om 19.00 uur een regiegroepvergadering in het gemeentehuis van Niedorp. Voor alle agendapunten en achterliggende stukken kunt u binnenkort kijken op de website van Hollands Kroon, onder agenda. De regiegroepvergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

De besluitvorming rond het fusieproces Hollands Kroon ligt in handen van de gemeenteraden. Het is bijna onmogelijk om het hele proces met alle raadsleden van de vier gemeenten voor te bereiden. Daarom hebben de raden besloten een regiegroep in te stellen. In deze groep hebben twee raadsleden uit elke raad zitting. Regelmatig vergadert de regiegroep in één van de vier gemeentehuizen onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

Hippolytushoef, 3 juli 2011
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester
(advertentie)
(advertentie)
Reparatiebedrijf Weijers - Beeld en geluid
Occasions
Toyota Auris TS 1.8 Hybrid Lease Pro
€ 15.445,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Kaartje wielerbaan hippolytushoef - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...