Gemeenteberichten Wieringen
Uitgegeven op 21-01-2011 om 00:36  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Gemeenteberichten Wieringen.

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES JANUARI 2011

Op dinsdag 25 januari a.s. vergadert de raadscommissie Samenleving.
In deze vergadering komen ondermeer aan de orde:
• Dhr. H. Albrechts van het Wsw-panel is aanwezig om in het kort te vertellen wat het Wsw-panel is en wat het panel kan betekenen voor Wsw-geïndiceerden;
• Mevrouw J.W.M. Schrevel-Blokhuizen van de de ISD Kop van Noord-Holland is aanwezig om de veranderingen voor de ISD in de nabije toekomst, recente ontwikkelingen en door ISD genomen en te nemen maatregelen toe te lichten;
• Sportnota Wieringen;
• Ontwikkelingen sporthal Belterlaan;
• Ontwikkelingen MFA te Den Oever;
• Voorstel tot instemmen met ontwerpstatuten van de vereniging Regionale programmaraad Noord-Holland en delegatie bevoegdheid om leden van de programmaraad te benoemen aan het college van burgemeester en wethouders;
• Voorstel tot overdragen van de uitvoering van de Wet schuldhulpverlening aan de ISD Kop van Noord-Holland.


Op donderdag 27 januari a.s. vergadert de raadscommissie Algemeen.
Op de agenda staan onder andere:
• Ingekomen stukken raadscommissie Algemeen:
-notitie vervolgstap nieuwbouw brandweerkazerne Den Oever;
• Vaststelling Havenvisie Den Oever;
• Vestiging voorkeursrecht ex artikel 5, eerste lid Wet voorkeursrecht gemeenten (WVGem) op gronden gelegen in het plangebied van het bestemmingsplan te Den Oever;
• Openen van een exploitatie en het beschikbaar stellen van een krediet van € 75.000,00 ten behoeve van sloop gebouw RSG aan de Parklaan en tijdelijk herinrichten vrijkomend gebied;
• Voorstel tot wijziging Legesverordening 2011-1 met bijbehorende tarieventabel.

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal aan de Elft 15 te Hippolytushoef en beginnen om 19.30 uur. U mag in maximaal 5 minuten uw mening geven over één van de agendapunten. U kunt dit na opening van de commissievergadering aan de voorzitter laten weten.
Het is niet mogelijk het woord te voeren over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan, over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen en indien een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan worden ingediend.

De agenda, voorstellen en conceptbesluiten liggen op het gemeentehuis ter inzage en staan op de gemeentelijke website www.wieringen.nl in het raadsinformatiesysteem.


Kennisgeving voorbereiding ontwerp-bestemmingsplan Recreatieterrein Poelweg / Lage Pad

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Wieringen bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het recreatieterrein Poelweg / Lage Pad.
Dit bestemmingsplan voorziet in een bestemmingsregeling voor het recreatieterrein aan de Poelweg / Lage pad en de daarnaast gelegen woning.

Op dit moment is er nog geen mogelijkheid tot het reageren op het plan. Op een nader tijdstip zullen de stukken met betrekking tot het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Hiervoor zal opnieuw een publicatie in de krant worden geplaatst. U kunt dan een reactie indienen.


Algemene wet bestuursrecht

Op 11 januari 2011 hebben burgemeester en wethouders het volgende besluit genomen dat onder de Algemene wet bestuursrecht valt:

 Verleende vergunning ex artikel 24 Havenverordening aan visserijbedrijf T. Barelds voor de Haukeshaven te Westerland.


Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

PUBLICATIE BOUWEN EN WONEN

Kennisgeving verlenging beslistermijn
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

Voor : het vergroten van de woning bestaande uit activiteit bouwen en activiteit gebruik gronden of bouwwerk in strijd met het bestemmingsplan, (omgevingsvergunning B-2010-096);
Locatie : Parklaan 34 te Hippolytushoef

De beslistermijn wordt verlengd omdat er nader onderzoek nodig is. De nieuwe uiterste beslisdatum wordt: 1 april 2011. Hierbij is geen rekening gehouden dat de beslistermijn kan worden onderbroken door het opvragen van aanvullende gegevens.


Hippolytushoef 21 januari 2011,
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester

(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Toyota Yaris 1.0 Aspiration 5drs
€ 5.345,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
De Haan Tours presentatie - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...