Gemeenteberichten Wieringen
Uitgegeven op 08-07-2010 om 12:23  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Gemeenteberichten gemeente Wieringen.

BOUWEN EN WONEN

A. Ontvangen aanvragen bouwvergunning
Ontvangen 30 juni 2010:
- het plaatsen van een berging op het perceel Beursdijk 12, 1779 AB te Den Oever (lichte
bouwaanvraag BL-2010-061).

Ontvangen 6 juli 2010:
- het vernieuwen van de voorgevel op het perceel van Kempenstraat 9, 1777 AN te Hippolytushoef (lichte bouwaanvraag BL-2010-062);
- het plaatsen van een dakkapel op het perceel Tjatting 45, 1777 AZ te Hippolytushoef (lichte
bouwaanvraag BL-2010-063).

B. Verleende bouwvergunning
verzonden 6 juli 2010:
- het vernieuwen van de bijkeuken, schuur en kolenhok op het perceel Pieter Maatstraat 13,
1777 AP te Hippolytushoef (lichte bouwaanvraag BL-2010-051).

C. Geweigerde bouwvergunning
Verzonden 6 juli 2010:
- het legaliseren van het gedeeltelijk veranderen van de bijgebouwen op het perceel
Stroeërweg 5a, 1777 ND (regulier bouwaanvraag BR-2010-001);
- het legaliseren van het gedeeltelijk veranderen van de bijgebouwen op het perceel
Stroeërweg 4a, 1777 ND te Hippolytushoef (regulier bouwaanvraag BR-2010-002).

D. Verleende sloopvergunning
verzonden 6 juli 2010:
- het slopen van de bovenkap van het achtergedeelte, gedeelte van de voorgevel en rolluik
zijgedeelte op het perceel Hoofdstraat 18, 1777 CB te Hippolytushoef (SL-2010-007).

De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17 uur en 19 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken.
Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.

Tegen de onder B, C en D genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, 0227-594300.


VOORNEMEN OM KAPVERGUNNING TE VERLENEN

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:
• G.J. du Pau, Westerlanderweg 180, 1778 RR te Westerland voor 4 abelen en 1 italiaanse populier in de voortuin op het adres de Haukes 68, 1778 KD te Westerland;
• Recreatiepark aan het Wad, Dam 9, 1778 KV te Westerland voor het kappen van 1 els en 3 populieren verdeeld over het recreatiepark.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 23 juli 2010 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.


KAPVERGUNNING VERLEEND

Burgemeester en wethouders van Wieringen hebben kapvergunning verleend aan:
• De heer H. Tacx, Grote Krogt 30, 1777 MP te Hippolytushoef, voor het kappen van 1 abies koreana.


Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Algemene wet bestuursrecht

Op 29 juni 2010 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

• Verleende ontheffing aan mevr. M. de Jong ex art. 7 Drank- en Horeca-verordening voor het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholvrije drank in inrichting aan de Voorstraat 1 Den Oever;
• Verleende vergunning ex art. 5.2.3 APV onder voorwaarden aan Promotional Solutions voor het innemen van een standplaats met de Schoonenberg Hoorbus op 14 juli 2010 van 10.00 – 16.00 uur;
• Verleende toestemming met toepassing van art. 34 BABW onder voorwaarde aan de bewoners van de Bargengd/Swarte Liester voor het afsluiten van ged. Bargengd/Swarte Liester t/h huisnummers 7 t/m 15 van 15.00 – 24.00 uur t.b.v. de te houden barbecue op 4 september a.s. Tevens verleende vergunning ex art. 4.1.5 APV onder voorwaarde voor het gebruik van een geluidsinstallatie tijdens de barbecue;
• Verleende verklaring van goedkeuring/sportvisserijvergunning aan H.P. Bodde voor een vaartuig geschikt voor max. 12 personen;
• Verleende ontheffing aan St. Samengestelde Men Wedstrijd Wieringen ex art. 148 Wegenverkeerswet 1994 voor het houden van een wedstrijd met voertuigen op zondag 15/8/2010. Tevens verleende vergunning ex art. 2.1.5.1 APV voor het plaatsen van een feesttent, div. hindernissen en een reclamebord onder voorwaarden. Ontheffing ex art. 4.1.5 APV verleend voor het gebruiken van een geluidsinstallatie tijdens het evenement onder voorwaarden. Verleende ontheffing ex art. 4.5.2 APV voor het plaatsen van kampeermiddelen van 13 t/m 15 augustus 2010 op het terrein van mevr. Bakker en dat van de gebr. Ruyter. Tevens toestemming verleend voor het instellen van éénrichtingsverkeer op een deel van de Stroeërweg (in westelijke richting) 15/8/2010.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

De burgemeester heeft op 29 juni 2010 de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

 Verleende vergunning ex art. 2.2.2 APV aan Bewoners Bargengd/Swarte Liester voor het houden van een buurtbarbecue op 4 september a.s.;
 Verleende vergunning aan St. Samengestelde Men Wedstrijd Wieringen ex art. 2.2.2 APV voor het organiseren van de Samengestelde Men Wedstrijden Wieringen op 14 en 15 augustus 2010 onder voorwaarden;
 Verleende ontheffing ex art. 35 Drank- en Horecawet t.z.v. schenken zwak-alcoholische dranken tijdens zeskamp van Speeltuinver. “Het IJsbaantje” op 3 juli 2010 van 12.00 – 22.00 uur.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.


Hippolytushoef, 9 juli 2010
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester

(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Toyota Yaris 1.0 Aspiration 5drs
€ 5.345,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Zwaantje en Evert van der Laan - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...