Gemeenteberichten
Uitgegeven op 21-05-2010 om 08:19  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - De gemeente Wieringen maakt het volgende bekend.


Een blik op de vergaderzaal van het gemeentehuis. Er wordt veel over gesproken, maar kom gerust eens langs, de koffie staat klaar. En na afloop van de raadsvergadering is er de mogelijkheid om met de leden van gedachten te wisselen onder het genot van een drankje.


SLUITING GEMEENTEHUIS, WMO-LOKET EN VEILIGHEIDSBUREAU

Het gemeentehuis, het Wmo-loket (Parkzicht) en het Veiligheidsbureau zijn voor alle diensten gesloten op:
- MAANDAG 24 MEI A.S.

RAADSVERGADERING OP DONDERDAG 27 MEI 2010 (AANVANG
19.30 UUR)


Donderdag 27 mei 2010 vergadert de gemeenteraad van Wieringen. U bent van harte welkom. Op de agenda staan onder meer de volgende punten:

- Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2009 gemeente Wieringen;
- Benoeming en beëdiging leden Rekenkamercommissie Wieringen;
- Verzoek tot wijzigen bestemmingsplan perceel Akkerweg 7;
- Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Wieringen
2009 voor 2010;
- Vaststelling plan van aanpak en beschikbaarstelling krediet voorbereidingskosten
herindeling;
- Voorstel krediet beschikbaar stellen voor vervanging personeelsleden ter voorberei-
ding op de gemeentelijke herindeling;
- Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkeling Havenvisie voor Den Oever;
- Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Kop van Noord-Holland.

In deze openbare vergadering mag u in maximaal 5 minuten uw mening geven over één van de agendapunten. Het is niet mogelijk het woord te voeren over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechten openstaat of heeft opengestaan, over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen en indien een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
Wilt u in de raadsvergadering van uw spreekrecht gebruik maken, laat dit dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering weten aan de griffier, telefoonnr. 0227-594320, onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.

KAPVERGUNNING VERLEEND

Burgemeester en wethouders van Wieringen hebben ambtshalve kapvergunning verleend voor het kappen van 9 populieren aan de Noorderbuurt te Westerland.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.


ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Op 11 mei 2010 hebben burgemeester en wethouders het volgende besluitgenomen dat onder de Algemene wet bestuursrecht valt:

 Verleende ontheffing ex artikel 34 BABW aan Wandelsportvereniging Wieringen voor het afsluiten van de Hoofdstraat tussen 19.00 en 21.00 uur ten behoeve van de intocht van de Avond4daagse op vrijdag 11 juni 2010.


Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

De burgemeester heeft op 11 mei 2010 het volgende besluit genomen dat onder de Algemene wet bestuursrecht valt:

 Verleende vergunning ex artikel 2.2.2. APV aan de Wandelsportvereniging Wieringen voor het houden van wandeltochten van 8 t/m 11 juni 2010 en op 13 september 2010.

Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

BOUWEN EN WONEN

A. Ontvangen aanvragen bouwvergunning
ontvangen 11 mei 2010:
- het plaatsen van een berging op het perceel Dam 1-3, 1778 KV Westerland (lichte bouwaanvraag BL-2010-048);
- het oprichten van een paardenstal op het perceel Elft 74, 1777 PA Hippolytushoef (Reguliere bouwaanvraag BR-2010-049).

B. Verleende bouwvergunning
verzonden 17 mei 2010:
- het plaatsen van een dakkapel op het perceel Westerlanderweg 59, 1778 KM te Westerland (lichte bouwaanvraag BL-2010-004);
- het plaatsen van 4 ramen in de zuidoostgevel op het perceel Havenweg 18 te 1779 XT Den Oever (reguliere bouwaanvraag BR-2010-039);
- het veranderen van de dakbedekking op het perceel Gesterweg 26, 1779 EH te Den Oever (reguliere bouwaanvraag BR-2010-042).
De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17 uur en 19 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken.
Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.
Tegen de onder B genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

TER INZAGE O.G.V. ARTIKEL 3.6 WET RUIMTELIJKE ORDENING

Op de afdeling Grondgebiedzaken ligt met ingang van 24 mei 2010 gedurende 6 weken een verzoek ter inzage, welke strijdig is met het vigerende bestemmingsplan. Het betreft het volgende verzoek:
- Damsterpad 8; verzoek tot het starten van een bloemen- en theetuin.

Ons college is voornemens om ten behoeve van dit bouwplan ontheffing te verlenen zoals bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3, lid 6 sub c van het bestemmingsplan “Westerland”. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kunnen belanghebbenden schriftelijk en/of mondeling hun zienswijze aan ons kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken op 0227-594300.
(advertentie)
Actueel...
04-04-2020 Voedselbanknieuws: Nieuwe VIP-locaties
04-04-2020 Stuurhuis kotter uitgebrand in haven Den Oever
04-04-2020 Op stap in Hollands Kroon
04-04-2020 Exposities en musea
04-04-2020 Motor plofkraak gedumpt op Vatrop
04-04-2020 75 jaar vrijheid
04-04-2020 Afgelaste evenementen
04-04-2020 Dankbetuiging
03-04-2020 Foto van het weekend
03-04-2020 Shop tankstation Hippolytushoef geheel vernieuwd
03-04-2020 TalentNED lanceert nieuw team voor Nederlands grootste schaatstalenten
03-04-2020 Bericht van het Kappershuis Stroe
03-04-2020 Wij staan ook in deze tijd voor u klaar! Uw gezondheid, nog steeds onze zorg!
03-04-2020 Aanbiedingen en nieuws van onze adverteerders
03-04-2020 Aanbiedingen van onze adverteerders in Hollands Kroon
03-04-2020 Oorlogsbronnen uit Hollands Kroon online
03-04-2020 Extra ondersteuning voor huisartsen
03-04-2020 Plofkraak Rabobank Hippolytushoef
03-04-2020 Kerknieuws
03-04-2020 Kermisexploitanten maken zware tijden door
02-04-2020 Waddenfonds steunt project ‘Donkerte van het Waddengebied’ met 1,5 miljoen euro
02-04-2020 Verhuizing bewoners Noorderlicht pas na coronacrisis
02-04-2020 Bedrijven willen belangeloos ondersteunen tijdens coronacrisis
02-04-2020 Helpt elkander en blijf gezond, Wieringernieuws draagt ook zijn steentje bij
02-04-2020 Principe afspraak tussen Digitale Stad en Kabeltex
02-04-2020 Verhoog de productiviteit in je kantoorruimte met deze 5 tips!
02-04-2020 Koning-Hoeve verbijsterd over Brabantse aankoop Noord-Hollandse stikstofruimte
02-04-2020 Tips voor het weekend
02-04-2020 Iedereen blijft in ieder geval nog vier weken thuis, je hoeft je niet te vervelen
02-04-2020 Foto van het weekend
(advertentie)
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Rijwielhersteller Evert van der Laan - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...