Gemeenteberichten
Uitgegeven op 12-05-2010 om 08:09  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Gemeenteberichten Wieringen

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

Op dinsdag 18 mei a.s. om 19.30 uur vergadert de raadscommissie Samenleving.
In deze vergadering komen onder meer aan de orde:
• Ingekomen stukken raadscommissie Samenleving:
-informatie ISD over bezuinigingsmaatregelen op het participatiebudget.
-prestatiekaart en nieuwsbrief februari 2010 ISD;
• Ontwikkelingen MFA Den Oever;
• Ontwikkelingen sporthal Belterlaan;
• Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Wieringen 2009 voor 2010.

Op woensdag 19 mei a.s. om 19.30 uur vergadert de raadscommissie Grondgebiedzaken. In deze vergadering onder andere:
• Stand van zaken hoogwaterbescherming Den Oever.
- presentatie pilot zelfrijzende waterkering;
• Stand van zaken hoogwaterkering Stonteldijk;
• Verzoek tot wijzigen bestemmingsplan Akkerweg 7.

Op donderdag 20 mei a.s. om 19.30 uur vergadert de raadscommissie Algemeen.
Op de agenda staan onder andere:
• Toelichting op EHS Ecologische Hoofdstructuur;
• Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2009 gemeente Wieringen;
• Benoeming en beëdiging leden Rekenkamercommissie Wieringen;
• Vaststelling plan van aanpak en beschikbaar stellen gelden voorbereidingskosten herindeling;
• Voorstel krediet beschikbaar stellen voor vervanging personeelsleden ter voorbereiding op de gemeentelijke herindeling.

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal aan de Elft 15 te Hippolytushoef en beginnen om 19.30 uur. U mag in maximaal 5 minuten uw mening geven over één van de agendapunten. U kunt dit na opening van de commissievergadering aan de voorzitter laten weten.
Het is niet mogelijk het woord te voeren over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan, over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen en indien een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan worden ingediend.

De agenda, voorstellen en conceptbesluiten liggen op het gemeentehuis ter inzage en staan op de gemeentelijke website www.wieringen.nl.
TIJDELIJKE AFSLUTING GEDEELTE HORTENSIALAAN HIPPOLYTUSHOEF

In verband met vervanging van het rioolgemaal in de Hortensialaan te Hippolytushoef zal deze weg van woensdag 19 mei tot en met vrijdag 21 mei 2010 van de Burgemeester Kolffsingel tot de Kremersweg worden afgesloten voor doorgaand verkeer.
Wij verzoeken u gedurende deze dagen een alternatieve route te kiezen.

BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen bouwvergunning
ontvangen 10 mei 2010:
- het plaatsen van een aanbouw aan de achtergevel op het perceel Robbenoordstraat 13, 1779 BJ te Den Oever (lichte bouwaanvraag BL-2010-045);
- het vergroten van de woning op het perceel Zeestraat 13, 1779 AK te Den Oever (Reguliere bouwaanvraag BR-2010-046);
ontvangen 11 mei 2010:
- het veranderen van de voor- en zijgevel op het perceel Hoofdstraat 18, 1777 CB te Hippolytushoef (reguliere bouwaanvraag BR-2010-047).

B. Ontvangen aanvraag sloopvergunning
ontvangen 11 mei 2010:
- het slopen van de bovenkap van het achtergedeelte, gedeelte van de voorgevel en rolluik zijgedeelte op het perceel Hoofdstraat 18, 1777 CB te Hippolytushoef (Sl-2010-007).
E. Geweigerde bouwvergunning
verzonden 10 mei 2010:
- het veranderen en vergroten van de bijkeuken, schuur en kolenhok op het perceel Pieter Maatstraat 13, 1777 AP te Hippolytushoef (reguliere bouwaanvraag BR-2010-011).
De onder A en B genoemde aanvragen kunnen worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17 uur en 19 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken.
Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.
Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken tel. 0227-594300.

VERLEENDE ONTHEFFING O.G.V. 3.6 WET RUIMTELIJKE ORDENING

- Belterlaan 18a, voor het vestigen van een bedrijf voor opslag en verkoop van matrassen en bedden.

De ontheffing treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag van publicatie. Dit heeft in ieder geval tot gevolg dat niet eerder van de ontheffing gebruik kan worden gemaakt en daarom pas na afloop van deze termijn met de activiteiten kunnen worden gestart.

Tegen ons voornemen om medewerking te verlenen zijn geen zienswijzen ingediend. Belanghebbenden, die bij de voorbereiding van dit besluit hun zienswijzen hebben kenbaar gemaakt, of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij tijdens de ter inzage termijn hier redelijkerwijze niet toe in staat waren geweest, hebben de mogelijkheid in beroep te gaan tegen dit besluit.

De beroepstermijn van zes weken start met ingang van de dag na deze publicatie. Een beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG te Alkmaar. Na indiening van het beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden aangevraagd. Hiervoor bent u legeskosten verschuldigd.

UITWERKING EX ARTIKEL 3.6 WET RUIMTELIJKE ORDENING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het uitwerkingsplan Belt naast 68 in Hippolytushoef op 20 april 2010 hebben vastgesteld. Het uitwerkingsplan betreft het uitwerken van de bestemming ‘woondoeleinden’ van het perceel Belt naast 68 in de bestemming ‘wonen’, ‘erven’ en ‘tuinen’ ten behoeve van de realisering van een woning.
Inzage
Het vastgestelde uitwerkingsplan ligt met ingang van 17 mei 2010 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Elft 15 te Hippolytushoef.

Beroep
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan tegen het vaststellingsbesluit van burgemeester en wethouders beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
• een belanghebbende die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot het college van burgemeester en wethouders te wenden.
Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het vaststellingsbesluit wordt opgeschort tot de beslissing door de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak op dat verzoek is genomen.
LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2010-2011

Het nieuwe aanvraagformulier voor het leerlingenvervoer is beschikbaar

Aanvragen
Wilt u een aanvraag indienen? Via de gemeentelijke website kunt u het formulier voor het schooljaar 2010-2011 downloaden. U dient de volledige aanvraag (formulier plus aanvullende informatie) vóór 1 juni a.s. bij de gemeente in te dienen.
Ontvangt de gemeente de aanvraag na 1 juni, dan kan de gemeente niet garanderen dat de aanvraag voor aanvang van het nieuwe schooljaar is afgehandeld.

Automatisch
Indien u al een vergoeding voor leerlingenvervoer krijgt van de gemeente, dan heeft u het nieuwe aanvraagformulier automatisch ontvangen.

Nog geen aanvraagformulier ontvangen? Dan kunt u het downloaden van de website of contact opnemen met de afdeling Inwonerszaken van de gemeente Wieringen, tel 0227-594300.

Algemene wet bestuursrecht

Op 4 mei 2010 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

• Verleende ontheffing aan Evenementencie. Hippofeesten 2010 ex art. 4.1.5 APV voor het gebruik van een geluidsinstallatie tijdens Hippofeesten van 13 t/m 16 mei 2010;
• Verleende ontheffing ex art. 34 BABW aan Evenementencie. Hippofeesten 2010 voor het afsluiten van wegen tijdens Hippofeesten 2010;
• Verleende vergunning ex art. 2.2.2 APV aan Recreatiepark Wiringherlant voor het houden van een fancy fair op 9 mei a.s.;
• Verleende ontheffingen/vergunningen aan St. Dorpfeest Westerland t.b.v. het dorpsfeest op 19 en 20 juni 2010 op het terrein van de gebroeders Kikkert voor ex art. 4.1.5 APV verleend voor gebruik geluidsinstallatie. Vergunning verleend ex art. 5.2.3 APV voor het innemen van standplaatsen op de boerenlandfair onder voorwaarden. Vergunning ex art. 2.1.5.1 APV verleend voor het plaatsen van reclameborden en spandoeken en ophangen spandoek onder voorwaarden. Ontheffing verleend ex art. 34 BABW voor het afsluiten van het Damsterpad, de Zuiderkerkerlaan, de Oosterdamsterweg en een deel van de Westerlanderweg voor het houden van een wielerwedstrijd.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

De burgemeester heeft op 4 mei 2010 de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

• Verleende vergunning ex art. 2.2.2 APV aan Evenementencie. Hippofeesten 2010 t.b.v. aankomst/bezichting oude motoren – Kerkplein; nautische activiteiten – Kerkplein; optredens zang-/dansgroepen – Kerkplein, Cinemaplein en voor RK-Kerk; bezichtiging rondrit kevers – vanaf Kerkplein en rondrit klassieke auto’s – Wieringen. Vergunning ex art. 2.2.2 APV trialshow motoren geweigerd;
• Verleende vergunning aan St. Dorpsfeest Westerland ex art. 2.2.2 APV voor het houden van het dorpsfeest op 19 en 20 juni 2010 op het land van de gebr. Kikkert;
• Verleende vergunning ex art. 30 b/c Wet op de Kansspelen aan T.J. de Visser voor 2 kansspelautomaten in de Flying Dutchman, Hofstraat 50, 1779 CE Den Oever;
• Verleende vergunning aan Soroptimistclub Wieringerland ex art. 2.2.2 APV voor het houden van een tuinronde over Wieringen op zondag 13 juni a.s.;
• Verleende vergunning ex art. 30 b/c Wet op de Kansspelen aan F.M. van Elselo voor 2 kansspelautomaten in de Harmonie, Hoofdstraat 2, 1777 CB Hippolytushoef;
• Verleende ontheffing ex art. 35 Drank- en Horecawet aan mevr. M. Jonas-Smit voor het schenken van zwak-alcoholische drank tijdens het Timmerdorp 2010 van dinsdag 13 juli 2010 van 19.00-01.00 uur en donderdag 15 juli 2010 van 18.00 – 01.00 uur.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.


Hippolytushoef, 14 mei 2010
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester
(advertentie)
(advertentie)
Architecten- en ingenieursbureau W.A. De Herder bna vof
Occasions
Te koop VW Golf Automaat
€ 13.990,-

Toyota Verso 1.8 Dynamic
€ 23.745,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
De Postboot - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...