Gemeenteberichten
Uitgegeven op 10-05-2010 om 18:41  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - De gemeente Wieringen maakt het volgende bekend.

Heeft u deze zomer een vakantie gepland? Checkt u nu dan alvast of uw reisdocument nog geldig is. Indien u een nieuw reisdocument moet aanvragen raden wij u i.v.m. de vakantiedrukte aan dit tijdig te doen! Mocht u vragen hebben over de aanvraagprocedure dan kunt u deze stellen aan de medewerksters van burgerzaken via telefoonnummer 594311, 594323 of 594324.
Meer informatie kunt u ook vinden op de site van de gemeente Wieringen www.wieringen.nl

SLUITING GEMEENTEHUIS, WMO-LOKET EN VEILIGHEIDSBUREAU

Het gemeentehuis, het Wmo-loket (Parkzicht) en het Veiligheidsbureau zijn voor alle diensten gesloten op:
- DONDERDAG 13 MEI EN VRIJDAG 14 MEI A.S.

GEBOORTEAANGIFTE
Indien uw kindje in deze periode in de gemeente Wieringen geboren wordt, dan is maandag 17 mei de eerste dag dat u aangifte van geboorte kunt doen. Wel dient u alvast zelf de geboorte te melden bij het RIVM, daar de screening (hielprik/gehoortest) van het kindje zo spoedig mogelijk dient te geschieden. Het RIVM is bereikbaar via telefoonnummer 0346-550040.

BELANGRIJK BURGERZAKEN NIEUWS

Woensdagmiddagopenstelling
Burgerzaken is van 12 mei t/m 7 juli a.s. op woensdagmiddag, op afspraak geopend. Dit geldt alleen voor schoolgaande kinderen die een paspoort of een identiteitskaart willen aanvragen en voor ouders met kind(eren) die hun kind(eren) willen bijschrijven in hun paspoort.
U kunt hiervoor een afspraak maken bij burgerzaken tel. 594311, 594323, 594324 of bij de receptie van het gemeentehuis tel. 594300.

Regel tijdig uw reisdocument

Heeft u deze zomer een vakantie gepland? Checkt u nu dan alvast of uw reisdocument nog geldig is. Indien u een nieuw reisdocument moet aanvragen raden wij u i.v.m. de vakantiedrukte aan dit tijdig te doen! Mocht u vragen hebben over de aanvraagprocedure dan kunt u deze stellen aan de medewerksters van burgerzaken via telefoonnummer 594311, 594323 of 594324.
Meer informatie kunt u ook vinden op de site van de gemeente Wieringen www.wieringen.nl


WMO-VERORDENING GEMEENTE WIERINGEN 2010, VOORZIENINGENBOEK EN WMO-BESLUIT GEMEENTE WIERINGEN 2010

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat de raad in zijn vergadering van 15 april 2010 heeft vastgesteld de Wmo-verordening gemeente Wieringen 2010. Tevens maken zij bekend dat burgemeester en wethouders in de vergadering van 23 februari 2010 hebben vastgesteld het Wmo-besluit gemeente Wieringen 2010 en het Voorzieningenboek gemeente Wieringen 2010.

Met het vaststellen van de Wmo-verordening gemeente Wieringen 2007 is afgesproken om in samenspraak met de Wmo-adviesraad het beleid na de eerste ervaringen te herijken. Derhalve zijn nu de Verordening, het voorzieningenboek en het Wmo-besluit aangepast. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen: verstrekking apart rolstoelbudget, uitruil vervoersbudget, uitbetaling Persoonsgebonden beschikking Huishoudelijke Hulp.

De Wmo-verordening, het Voorzieningenboek en het Wmo-besluit treden met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2010. Bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming in het “Register van bekendmaking” op 4 mei 2010 onder nummer 362.
Het register ligt voor iedereen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis. Op verzoek en tegen betaling van de verschuldigde leges wordt een afschrift van het desbetreffende besluit beschikbaar gesteld.

TARIEVEN HUISHOUDELIJKE HULP EN EIGEN BIJDRAGEN PER
1 JANUARI 2010

Wie hulp bij het huishouden ontvangt in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd. De eigen bijdrage wordt geďnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het gezinsinkomen. Per 1 januari 2010 worden de bedragen als volgt aangepast;

Eenpersoons huishoudens jonger dan 65 met een jaarinkomen tot € 22.222,-- zijn een eigen bijdrage verschuldigd van € 17,60 per 4 weken. In 2009 was dit € 21.703,-- en € 17,20.

Eenpersoons huishoudens ouder dan 65 met een jaarinkomen tot €15.256,-- zijn een eigen bijdrage verschuldigd van € 17,60 per 4 weken. In 2009 was dit € 14.812,-- en € 17,20.

Meerpersoons huishoudens jonger dan 65 met een jaarinkomen tot € 27.222,-- zijn een eigen bijdrage verschuldigd van € 25,20 per 4 weken. In 2009 was dit € 26.535,-- en € 24,60

Meerpersoons huishoudens ouder dan 65 met een jaarinkomen tot € 21.058,-- zijn een eigen bijdrage verschuldigd van € 25,20 per 4 weken. In 2009 was dit € 20.431,-- en € 24,60

Wie een hoger inkomen heeft, betaalt bovenop de basisbijdrage een toeslag van 15% van het meerinkomen. Met behulp van een rekenprogramma op www.hetcak.nl kunt u uitrekenen hoeveel uw eigen bijdrage op basis van uw inkomen zal zijn.

Huishoudelijke hulp
Het uurtarief voor HH1 in natura is € 20,08
Het uurtarief voor HH2 in natura is € 24,09

Het uurtarief voor HH1 in PGB is € 14,05.
Is de hulp ingekocht via een gecertificeerde instelling dan is het uurtarief gelijk aan HH1 in natura dus € 20,08


WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR DE GRONDEN IN HET BUITENGEBIED?

Inleiding

Het bestemmingsplan Buitengebied 2002 geldt globaal voor het Wierings grondgebied buiten de bebouwde komgrenzen.
Omdat de bodem en het landschap hier zeer speciaal zijn, heeft de gemeenteraad daar in 2003 strenge regels voor vastgesteld. Deze regels gelden nog steeds, maar blijken niet bij iedereen bekend te zijn. Daarom hier wat extra informatie over deze regels.

In de regels wordt een 2-deling gehanteerd, namelijk tussen agrarische bedrijven en overigen. Agrarische bedrijven mogen in het buitengebied meestal meer dan anderen om hun bedrijfsvoering niet onmogelijk te maken, maar dat is niet altijd het geval.
De volgende 2 voorbeelden zijn bedoeld om dat te verduidelijken.
1 Bodemactiviteiten
Agrarische bedrijven mogen hun normale (onderhouds)werkzaamheden uitvoeren zonder speciale toestemming. Bij niet-routinematige werkzaamheden - zoals egaliseren, draineren, ophogen of afgraven van grond – is vooraf toestemming van de gemeente nodig. Dat moet gedaan worden via een aanvraag om een aanlegvergunning. Het formulier hiervoor kan onder andere worden gedownload van de gemeentelijke website.

Niet-agrarische bedrijven en burgers mogen minder en hebben bijna altijd vooraf toestemming van de gemeente in de vorm van een aanlegvergunning of ontheffing van het bestemmingsplan nodig voordat er iets met de bodem gedaan wordt.

2 Het aanleggen van vijvers en het planten van bomen en struiken
Voorwerkzaamheden in de vorm van het aanleggen van poelen/vijvers of het planten van bomen en struiken en dergelijke, is voor zowel agrarische bedrijven als anderen altijd vooraf toestemming van de gemeente nodig. Die wordt alleen verleend als de uitvoering van de plannen passen in het landschap. Dat zal niet vaak het geval zijn.

Waar gelden de regels?
De regels gelden voor de agrarische gronden (zoals de weilanden) in het buitengebied. Voor de tuinen die direct grenzen aan een woning of boerderij gelden deze beperkingen niet (soms wel een archeologische beperking). Het is wel zaak om op de bestemmingsplankaart te kijken welk deel van een perceel bestemd is tot tuin en welk deel een agrarische bestemming heeft!

Tot slot
Uiteindelijk geldt voor activiteiten in het buitengebied hetzelfde als met bouwen: neem vooraf contact op met de afdeling Grondgebiedzaken van de gemeente om te horen wat de mogelijkheden zijn en of er speciale toestemming nodig is.


BERENKLAUW: MOOI MAAR OPPASSEN GEBLAZEN

De tijd van de berenklauw is weer aangebroken. Een mooie plant om te zien, maar heel vervelend als er sappen vrijkomen bij het breken of kneuzen van de stengels. Oppassen dus!

De naam “berenklauw” is afgeleid van de grote, ruigbehaarde bladeren, die men vroeger vergeleek met de klauw van een beer. Berenklauw komt hoofdzakelijk voor in vochtige bermen en in de halfschaduw van niet al te droge bosranden. De reuzenplant is geliefd bij allerlei insekten vanwege de beschutting, de geur en het bloemenscherm. De allesoverheersende plant komt steeds vaker voor in Nederland en verdringt andere begroeiing.


Bovendien - en dat is voor de mens heel vervelend - kan hij brandblaren veroorzaken.

Het is niet de bedoeling de berenklauw compleet uit het Wierings beeld te verwijderen. De buitendienst van de gemeente Wieringen verwijdert de plant alleen op die plekken waar zij het meeste risico geeft: langs fietspaden en voetpaden. Maar misschien kent u nog andere makkelijk toegankelijke plekken waar de berenklauw risico oplevert, bijvoorbeeld voor spelende kinderen. Deze risicoplekken kunt u melden bij de gemeente.
Op uw eigen terrein kunt u het beste de berenklauw bij de grond afmaaien of afsnijden.

Voorkomen beter dan genezen

Vooral kinderen zijn zich zelden bewust van het brandblaarrisico. Ze hollen en rollen door het groen en kennen eigenlijk alleen de brandnetel als “vervelende plant”. Het is dus verstandig uw kinderen te wijzen op de berenklauw en haar risico’s. Vertel ze hoe de plant eruit ziet, hoe ze verwondingen kunnen voorkomen (zie apart kader) en wat ze moeten doen als ze zich alsnog branden aan de plant. Misschien kunnen ze zelf aangeven op welke speelplekken de berenklauw staat.

Herkenbaar

De berenklauw is gemakkelijk herkenbaar aan zijn grote scherpgerande bladeren, gegroefde stengels en een breedwit of rozenrode bloemenscherm. In juni is de plant tussen de 70 en 200 centimeter hoog en kan hij doorgroeien tot ruim 250 centimeter. Ook zijn nu de bloemenschermen al te zien.

Huidirritaties door sap en zon

De berenklauw is verwant aan de brandnetel. Het sap bevat lichtgevoelige stoffen, die bij huidcontact en gelijktijdige zonbestraling brandblaren veroorzaken. Alleen als de stengels breken of kneuzen komt dit sap vrij. In tegenstelling tot bij de brandnetel heeft aanraking van de bladeren geen huidirritaties tot gevolg. Met het sap in aanraking gekomen? Huid afdekken tegen de zon en de dokter waarschuwen!

Op grond van artikel 4.7.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Wieringen is de eigenaar verplicht de berenklauw te verwijderen voordat de plant tot bloei komt.


VOORNEMEN OM KAPVERGUNNING TE VERLENEN

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:
• S.R.H. Mulder, Vlieterstraat 6, 1779 XP Den Oever voor het kappen van 2 berken en 1 den in de zijtuin van perceel Vlieterstraat 6, 1779 XP Den Oever.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 25 mei a.s. indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.Hippolytushoef, 11 mei 2010
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester
(advertentie)
(advertentie)
Architecten- en ingenieursbureau W.A. De Herder bna vof
Occasions
Te koop Mitsubishi Colt
€ 4.250,-

Toyota Verso 1.8 Dynamic
€ 23.745,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Marskedijk 1981 - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...