Gemeenteberichten
Uitgegeven op 06-05-2010 om 10:04  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Gemeenteberichten Wieringen

Op feestdagen haalt HVCinzameling uw afval niet op. HVC komt op een andere dag bij u langs om uw afval in te zamelen. Valt uw inzameldag voor gft-afval, restafval of plastic verpakkingsafval op een feestdag? In onderstaand schema ziet u wanneer HVC bij u langskomt. Valt uw vaste inzameldag niet op een feestdag? Voor u verandert er niets.

OPENBARE VERGADERINGEN RAADSFRACTIES WIERINGEN MEI 2010

WR05 10 mei commissiekamer gemeentehuis aanvang 20.00 uur
CDA 11 mei commissiekamer gemeentehuis aanvang 19.30 uur
PvdA 12 mei commissiekamer gemeentehuis aanvang 19.30 uur
VVD 14 mei commissiekamer gemeentehuis aanvang 19.30 uur


AFVALINZAMELING ROND HEMELVAART EN PINKSTEREN

Op feestdagen haalt HVCinzameling uw afval niet op.
HVC komt op een andere dag bij u langs om uw afval in te zamelen.
Valt uw inzameldag voor gft-afval, restafval of plastic verpakkingsafval op een feestdag? In onderstaand schema ziet u wanneer HVC bij u langskomt.
Valt uw vaste inzameldag niet op een feestdag? Voor u verandert er niets.

Feestdag Inhaaldag
Donderdag 13 mei 2010 (Hemelvaartsdag) vrijdag 14 mei 2010
Maandag 24 mei 2010 (2e Pinksterdag) woensdag 26 mei 2010

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met HVCinzameling via telefoonnummer 0227-656444. Of stuur een email via www.hvcinzameling.nl .


WEGAFSLUITING

Op woensdag 12 mei a.s. begint de plantsoenendienst met het snoeien van bomen aan de Noorderbuurt in Westerland. Tijdens deze werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer mogelijk tussen de Quarantaineweg en de Normerpolderweg.


JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2009 GEMEENTE WIERINGEN

Vanaf maandag10 mei 2010 ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2009 van de gemeente Wieringen voor een ieder ter inzage en is tegen betaling van de hiervoor verschuldigde leges verkrijgbaar.


CARAVANS, VOUWWAGENS EN CAMPERS LANGS DE OPENBARE WEG

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Wij worden steeds vaker geconfronteerd met campers die voor langere tijd een parkeerplaats op of langs de openbare weg innemen.

Op grond van het bepaalde in artikel 5.1.5. van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden op of langs de openbare wegen in de bebouwde kommen van Wieringen een kampeerwagen, caravan, camper e.d., langer dan drie achtereenvolgende dagen te parkeren. Dit om de toch al beperkte parkeerruimte zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken voor het parkeren van auto’s.
Ook is het geen fraai gezicht voor direct omwonenden en wordt het uitzicht van bewoners regelmatig belemmerd.

Wij willen de eigenaren van kampeerwagens, caravans, campers e.d. er nadrukkelijk op wijzen hiermee rekening te houden.


ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Op 27 april 2010 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

 Verleende vergunning ex art. 2.1.5.1 APV aan Bizon Mediagroep voor het tijdelijk plaatsen van 7 driehoeksborden ter aankondiging van een campagne “blijf positief opvoeden”;
 Verleende vergunning ex art. 4.1.5 APV verleend aan Buurtver. Klufterkrogt voor het in gebruik nemen van een geluidsinstallatie tijdens het Huttendorp van 12 t/m 16 juli a.s.;
 Verleende vergunning ex art. 2.1.5.1 APV aan Buurtver. Klufterkrogt voor het plaatsen van een tent tijdens het Huttendorp van 12 t/m 16 juli a.s.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

De burgemeester heeft op 27 april 2010 de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

 Verleende vergunning ex art. 30 b/c Wet op de Kansspelen aan W. Hu voor het hebben van 1 speelautomaat voor de periode 1/1/2010 t/m 31/12/2010;
 Verleende vergunning ex art. 2.2.2 APV aan Buurtver. Klufterkrogt voor het houden van het Huttendorp van 12 t/m 16 juli a.s.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen bouwvergunning
Ontvangen 28 april 2010:
- het plaatsen van een jacuzzi op het perceel Verbindingsweg 136, 1778 LK ( lichte
bouwaanvraag BL-2010-044).

B. Ontvangen aanvraag sloopvergunning
ontvangen 29 april 2010:
- het slopen van een aanbouw achter het hoofdgebouw op het perceel Westerlanderweg 134,
1778 KP te Westerland (SL-2010-006).

C. Verleende bouwvergunning
verzonden 7 mei 2010:
- het veranderen van de gevel van de garage op het perceel Tjatting 45, 1777 AZ te
Hippolytushoef (lichte aanvraag BL-2010-037).

D. Verleende ontheffing en bouwvergunning
verzonden 7 mei 2010:
- het gedeeltelijk vergroten van een berging op het perceel Akkermantje 17, 1777 DP te
Hippolytushoef (Lichte bouwaanvraag BL-2010-003).

E. Van rechtswege verleende bouwvergunning
verzonden 7 mei 2010:
- het oprichten van 5 zomerhuizen op het perceel Noordstroeërweg 5 (reguliere 2e fase
bouwaanvraag 2008-124b).
De onder A en B genoemde aanvragen kunnen worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17 uur en 19 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken.
Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.
Tegen de onder C en E genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Voor de onder D genoemde beschikking geldt het volgende:

De bouwvergunning met ontheffing treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop het besluit tot ontheffing bekend is gemaakt. Dit heeft in ieder geval tot gevolg dat niet eerder van de bouwvergunning gebruik kan worden gemaakt en daarom pas na afloop van deze termijn met de bouw kan worden gestart.

Belanghebbenden, die bij de voorbereiding van dit besluit hun zienswijzen hebben kenbaar gemaakt, of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij tijdens de terinzage termijn hier redelijkerwijze niet toe in staat waren geweest, hebben de mogelijkheid in beroep te gaan tegen dit besluit.

De beroepstermijn van zes weken start met ingang van de dag na deze publicatie. Een beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG te Alkmaar. Na indiening van het beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden aangevraagd. Hiervoor bent u legeskosten verschuldigd.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken tel. 0227-594300.

TER INZAGE O.G.V. ART. 3.6 WET RUIMTELIJKE ORDENING

Op de afdeling Grondgebiedzaken ligt met ingang van 10 mei 2010 gedurende 6 weken een verzoek ter inzage, welke strijdig is met het vigerende bestemmingsplan. Het betreft het volgende verzoek:
- Oosterdamsterweg 8; verzoek tot het starten van een bloemen- en theetuin.

Ons college is voornemens om ten behoeve van deze bouwplannen ontheffing te verlenen zoals bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3, lid 6 sub c van het bestemmingsplan “Westerland”. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kunnen belanghebbenden schriftelijk en/of mondeling hun zienswijze aan ons kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken op 0227-594300.

VOORNEMEN OM KAPVERGUNNING TE VERLENEN

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:
• M.F. van der Es-Siewers, Koogerweg 1, 1777 AV Hippolytushoef voor het kappen van 1 es in de voortuin van perceel Koogerweg 1, 1777 AV Hippolytushoef.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 21 mei 2010 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.


KAPVERGUNNING VERLEEND

Burgemeester en wethouders van Wieringen hebben kapvergunning verleend aan:
• F.J. Goverse, Verbindingsweg 3, 1778 KS Westerland voor het kappen van 1 esdoorn op het perceel Verbindingsweg 3, 1778 KS te Westerland;
• G. Kool-Lont, Akkerweg 18, 1779 GK Den Oever voor het kappen van 11 Italiaanse populieren en 1 iep op het perceel Akkerweg 18, 1778 GK te Den Oever;
• T. Oomen, De Weel 94, 1777 MV Hippolytushoef voor het kappen van 2 pinussen en 2 leylandi’s op het perceel De Weel 94, 1777 MV te Hippolytushoef;
• J. Bosma-de Jongh, Zandburen 24, 1777 CS Hippolytushoef voor het kappen van 2 eiken, 1 els en 1 esdoorn op het perceel Zandburen 24, 1777 CS Hippolytushoef.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 EG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.
VOORNEMEN OM EEN GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS TE VERLENEN

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens een gehandicaptenparkeerplaats te verlenen aan:
• de heer H. van der Ster. Deze parkeerplaats zal tegenover Hoge Gest 10 te Den Oever op een bestaande parkeerplaats worden gerealiseerd.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 21 juni 2010 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG te Hippolytushoef.

Hippolytushoef, 7 mei 2010
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Auris TS 1.8 Hybrid Lease Pro
€ 15.445,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Assortiment - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...