Gemeenteberichten Wieringen
Uitgegeven op 03-12-2009 om 18:02  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Gemeenteberichten Wieringen.


Het Algemeen Bestuur van de ISD-KNH heeft in zijn vergadering van 25 november 2009 de volgende verordening vastgesteld:

Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren (WIJ)

De Maatregelenverordening WIJ ligt ter inzage bij de ISD-KNH, Westerpark 20, 1742 BX te Schagen. De receptie is geopend van 9.00 tot 16.30 uur. U kunt de verordening ook downloaden via www.isdnoordkop.nl.


Bijzondere bijstand; steuntje in de rug

Het einde van het jaar is in zicht, reden voor de ISD Kop van Noord-Holland (ISD-KNH) om de bijzondere bijstand onder de aandacht te brengen. Bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met een laag inkomen waarmee zij noodzakelijke kosten kunnen betalen die niet van het inkomen kunnen worden betaald. Hierbij kunt u denken aan de eigen bijdrage thuiszorg, bewindvoeringskosten WSNP, overbruggingsuitkering, etc.

De ISD-KNH vindt het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen. Daarom kunnen ouders met schoolgaande kinderen in aanmerking komen voor de regeling participatie en ontwikkeling schoolgaande kinderen. Ouders met een laag inkomen kunnen jaarlijks in aanmerking komen voor een bijdrage voor hun kind(eren) die bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor een sportclub of een schoolreisje.

Zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder met een laag inkomen komen niet in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag. Chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen worden vaak met extra kosten geconfronteerd. Voor deze categorieën is een bijdrage in vorm van de pluspremie in het leven geroepen.

Wanneer u voor een langere periode een laag inkomen heeft, is het lastig geld opzij te zetten voor onverwachte uitgaven. De langdurigheidstoeslag helpt u hierbij. U kunt in aanmerking komen voor de langdurigheidstoeslag wanneer u langer dan 3 jaar moet rondkomen van een laag inkomen en geen zicht heeft op verbetering van uw inkomsten. U mag zelf bepalen waar u deze toeslag aan uitgeeft.

Meer informatie over de bijzondere bijstand en aanvraagformulieren kunt u vinden op onze website, www.isdnoordkop.nl. Als u specifieke vragen heeft over de bijzondere bijstand kunt u onze consulenten op werkdagen bereiken van 9.00 uur tot 10.30 uur. Ons telefoonnummer is 0224 210700. Uiteraard kunt u ons ook bezoeken op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur op het Westerpark 20 te Schagen. Op vrijdag zijn wij alleen ’s ochtends geopend.

Algemene wet bestuursrecht

Op 24 november 2009 hebben burgemeester en wethouders het volgende besluit genomen dat onder de Algemene wet bestuursrecht valt:

 Verleende vergunning ex art. 2.1.5.1 APV aan CBM Printing voor het tijdelijk plaatsen van 10 driehoeksborden ter aankondiging van de lentetuin in Breezand. De borden worden geplaatst van 23 februari t/m 3 maart 2010.

Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

De burgemeester heeft op 24 november 2009 de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

 Verleende vergunning ex art. 2.2.2 APV aan de Jongeren Advies Raad voor het houden van een wedstrijd voor de mooiste/origineelste kerstversierde woning;
 Geweigerde vergunning ex art. 2.2.2 APV Stunt Movie Productie voor het houden van een stuntshow op zaterdag 24 juli 2010 op het Haventerrein in Den Oever.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Vergaderingen raadscommissies

Op dinsdag 8 december a.s. om 19:30 uur vergadert de raadscommissie Samenleving.
In deze vergadering komen onder meer aan de orde:
• Vaststelling beleidsplan Recreatie en Toerisme Wieringen en beschikbaarstelling
krediet van € 72.000,00 (Grontmij/RouteIV geeft een toelichting).
• Vaststelling Verordening Voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning gemeente
Wieringen 2010;
• Vaststelling programma en overzicht 2010 in het kader van de verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Wieringen;
• Beschikbaarstelling gelden in verband met aanpassing beleidsregels “Subsidie voor
Harmonie, Fanfare en Accordeongezelschappen”;
• Voorstel met betrekking tot Multifunctioneel centrum te Den Oever.

Op woensdag 9 december a.s. om 19:30 uur vergadert de raadscommissie Grondgebiedzaken. In deze vergadering onder andere:
• Ingekomen stukken raadscommissie Grondgebiedzaken:
-notitie Toezicht en handhaving RO/bouwen: verslag 2008/2009 en plan 2009/2010.
-eindrapport en conclusies wateroverlast Slingerweg/Zandburen.
-verzoek B. Schuiling en J. Schuiling-Takes om wijziging bestemmingsplan tbv
realisatie opbouw Havenstraat 28 te Hippolytushoef.
-verzoek van S. Lont om bestemmingsplanwijziging tbv oprichten/uitbreiden
viskwekerij Westerklief 28 te Hippolytushoef.
• Hoogwaterbescherming Den Oever en hoogwaterkering Stontelerdijk;
• Verkenning adviesgroep hoogwaterkering Den Oever idee 7 september 2009;
• Aanvraag verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
ten behoeve van perceel Vatropperweg 10;
• Vaststelling bestemmingsplan perceel Gemeenelandsweg 46-48.

Op donderdag 10 december a.s. om 19:30 uur vergadert de raadscommissie Algemeen.
Op de agenda staan onder andere:
• Beschikbaar stellen krediet ad € 50.000,00 ten behoeve van de aanpassing van de
brandweerkazerne West Wieringen aan De Wieken;
• Vaststelling Samenwerkingsovereenkomst Regio VVV Kop van Noord-Holland
(incl. budgetsubsidieovereenkomst en meerjarig subsidiebudget).
• Instemming met financiële bijdrage in project ’t Schor buitendijks Den Oever;
• Vaststellen regionaal arrangement en herstructureringsprogramma
bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland 2009-2013 en beschikbaar stellen
jaarlijkse bijdrage van € 2.000,00;
• Ombuigingsvoorstellen 2011 – 2013;
• Vaststelling Verordening Onroerende Zaakbelasting 2010 en Legesverordening 2010;
• Vaststelling eindejaarsnota 2009 Wieringen;
• Vaststelling normenkader jaarrekening 2009.

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal aan de Elft 15 te Hippolytushoef en beginnen om 19.30 uur. U mag in maximaal 5 minuten uw mening geven over één van de agendapunten. U kunt dit na opening van de commissievergadering aan de voorzitter laten weten.
Het is niet mogelijk het woord te voeren over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan, over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen en indien een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan worden ingediend.

De agenda, voorstellen en conceptbesluiten liggen op het gemeentehuis ter inzage en staan op de gemeentelijke website www.wieringen.nl.


BOUWEN EN WONEN

A. Ontvangen aanvragen bouwvergunning
ontvangen 23 november 2009:
- het oprichten van 5 zomerhuizen op het perceel Noordstroeërweg 5 (reguliere 2e fase bouwaanvraag 2008-124b);
ontvangen 30 november 2009
- het verplaatsen van een fietsenstalling en materiaal berging op het perceel Haventerrein 1 (lichte bouwaanvraag 2009-102).

De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17 uur en 19 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken.
Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken tel. 0227-594357.


Hippolytushoef, 4 december 2009
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, Burgemeester

(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Geert Tienstra en Nijs de Krijger, oprichters Asahi San - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...