Gemeenteberichten Wieringen
Uitgegeven op 23-11-2009 om 10:14  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - Hieronder de gemeenteberichten van 24 november van de gemeente Wieringen.

MEEPRATEN OVER OPLOSSEN VERKEERSPROBLEEM POELWEG / KONINGSWEG
Discussiebijeenkomst op donderdag 26 november a.s. in het Dorpshuis te Westerland
Het gemeentebestuur van Wieringen nodigt de inwoners van Westerland en De Haukes en belangstellenden hierbij uit voor een discussieavond over een mogelijke oplossing van de verkeersproblematiek van de Poelweg.
Naar aanleiding van eerdere discussiebijeenkomsten zijn drie varianten voor de Poelweg opgesteld. Door de ontwikkelingen rond de aanleg van het Wieringerrandmeer zonder middendoorgang zijn deze varianten niet allemaal realiseerbaar. Het gemeentebestuur staat daardoor voor de vraag: wat nu? Welke maatregel(en) moeten genomen worden om de verkeersproblematiek rond Poelweg en Koningsweg op te lossen? Dit vraagstuk wil het gemeentebestuur graag met de inwoners van Westerland en De Haukes en met andere belangstellenden bespreken in een discussieavond die gehouden wordt op donderdag 26 november a.s. om 19.30 uur in het Dorpshuis te Westerland.

VERKIEZING GEMEENTERAAD 2010

Aanduiding politieke groepering boven kandidatenlijst.

Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van de gemeente Wieringen kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of Provinciale Staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.

Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Wieringen op woensdag 3 maart 2010 wenst te laten registreren moet een verzoek daartoe uiterlijk op maandag 7 december 2009 schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau.
Voor deze registratie moet een waarborgsom van honderdtwaalf euro en vijftig eurocent worden overgemaakt op bankrekening 28.50.09.516 van de gemeente Wieringen.

Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd:
a. een afschrift van de notariŽle akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
b. een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken;
c. een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;
d. een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de registratie van een politieke groepering worden verstrekt ter gemeentehuis, afdeling Inwonerszaken, Elft 15, 1777 AC Hippolytushoef.

WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR DE GRONDEN IN HET BUITENGEBIED?

Inleiding
Het bestemmingsplan Buitengebied 2002 geldt globaal voor het Wierings grondgebied buiten de bebouwde komgrenzen.
Omdat de bodem en het landschap hier zeer speciaal zijn, heeft de gemeenteraad daar in 2003 strenge regels voor vastgesteld. Deze regels gelden nog steeds, maar blijken niet bij iedereen bekend te zijn. Daarom hier wat extra informatie over deze regels.

In de regels wordt een 2-deling gehanteerd, namelijk tussen agrarische bedrijven en overigen. Agrarische bedrijven mogen in het buitengebied meestal meer dan anderen om hun bedrijfsvoering niet onmogelijk te maken, maar dat is niet altijd het geval.
De volgende twee voorbeelden zijn bedoeld om dat te verduidelijken.

1 Bodemactiviteiten
Agrarische bedrijven mogen hun normale (onderhouds)werkzaamheden uitvoeren zonder speciale toestemming. Bij niet-routinematige werkzaamheden - zoals egaliseren, draineren, ophogen of afgraven van grond Ė is vooraf toestemming van de gemeente nodig. Dat moet gedaan worden via een aanvraag om een aanlegvergunning. Het formulier hiervoor kan onder andere worden gedownload van de gemeentelijke website.

Niet-agrarische bedrijven en burgers mogen minder en hebben bijna altijd vooraf toestemming van de gemeente in de vorm van een aanlegvergunning of ontheffing van het bestemmingsplan nodig voordat er iets met de bodem gedaan wordt.

2 Het aanleggen van vijvers en het planten van bomen en struiken
Voorwerkzaamheden in de vorm van het aanleggen van poelen/vijvers of het planten van bomen en struiken en dergelijke, is voor zowel agrarische bedrijven als anderen altijd vooraf toestemming van de gemeente nodig. Die wordt alleen verleend als de uitvoering van de plannen passen in het landschap. Dat zal niet vaak het geval zijn.

Waar gelden de regels?
De regels gelden voor de agrarische gronden (zoals de weilanden) in het buitengebied. Voor de tuinen die direct grenzen aan een woning of boerderij gelden deze beperkingen niet (soms wel een archeologische beperking). Het is wel zaak om op de bestemmingsplankaart te kijken welk deel van een perceel bestemd is tot tuin en welk deel een agrarische bestemming heeft!

Tot slot
Uiteindelijk geldt voor activiteiten in het buitengebied hetzelfde als met bouwen: neem vooraf contact op met de afdeling Grondgebiedzaken van de gemeente om te horen wat de mogelijkheden zijn en of er speciale toestemming nodig is.

MANTELZORGER IN DE BLOEMETJES GEZET

In samenwerking met Steunpunt Mantelzorg Kop van Noord-Holland organiseerde Wonen Plus Welzijn op vrijdag 13 november jl. de Mantelzorgdag in de gemeente Wieringen. Doelstelling van deze dag was mantelzorgers te bereiken. Elk adres was een bloemetje waard. Daarnaast is de mantelzorger gewezen op de vele mogelijkheden van ondersteuning. Mantelzorg is zorg die wordt gegeven omdat er een persoonlijke relatie is met degene aan wie de zorg wordt gegeven. Meestal wordt het gevoeld als een morele plicht. Het gaat hierbij om intensieve, dagelijkse en langdurige hulp zonder dat er hiervoor betaald wordt. Mantelzorgers kunnen kostenloos veel ondersteuning krijgen door middel van hulp bij de administratie, informatie en advies over hoe de zorg georganiseerd kan worden, lotgenotencontact etc.
Op vrijdag 13 november jl. stond er bij Deka Markt in Hippolytushoef een informatiekraam met vele tientallen bossen bloemen. Voorbijgangers werden actief staande gehouden met de vraag of zij mantelzorger zijn of misschien in hun omgeving mantelzorgers kenden. Indien het laatste het geval was, kon - na opgave van de adresgegevens van de betreffende mantelzorger - een bloemetje voor de mantelzorger worden meegenomen. Als de voorbijganger zelf ook mantelzorger was of zich ter plaatse als mantelzorger aanmeldde, werd ook een bloemetje uitgereikt. Deze dag werd door de gemeente Wieringen en sponsoring van Deka Markt (bloemen) mogelijk gemaakt.
Meer informatie over projecten mantelzorg kunt u vinden op onze website www.wonenpluswelzijn.nl


Hippolytushoef, 24 november 2009
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, Burgemeester
(advertentie)
(advertentie)
Koop uw mooiste plaatjes op Fotohenkjan.nl!
Occasions
Toyota Yaris 1.3 VVTi Luna inclusief afleverkosten
€ 3.995,-

Citroen C3 1.6 e-HDi Airdream
€ 5.445,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Hotel Zomerdijk - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...