Gemeenteberichten Wieringen
Uitgegeven op 08-10-2009 om 19:26  |  link  |  bewaar  |  print

WIERINGEN - De gemeente Wieringen maakt het onderstaande bekend.

BOUWEN EN WONEN

A. Ontvangen aanvragen bouwvergunning
Ontvangen 5 oktober 2009:
- het legaliseren van het oprichten van een paardenstal en 2 bergingen op het perceel Koningsweg 101 t/m 103, 1777 JP te Hippolytushoef (reguliere bouwaanvraag 2009-092);
Ontvangen 7 oktober 2009:
- het gedeeltelijk veranderen van de woning met schuur op het perceel Slingerweg 91, 1777 AH te Hippolytushoef (reguliere bouwaanvraag 2009-093).

B. Van rechtswege verleende bouwvergunning
Verzonden 9 oktober 2009:
- het geheel oprichten van een carport op het perceel Burg. C.J. Schellingerlaan 2 (lichte
bouwvergunning 2009-048).

C. Verleende bouwvergunning
verzonden 9 oktober 2009:
- het veranderen van de automatenwand op het perceel Laan Bloys van Treslong 27, 1779 BA te Den Oever (reguliere bouwvergunning 2009-084).

D. Geweigerde bouwvergunning
verzonden 9 oktober 2009:
- het oprichten van een berging op het perceel Klieftstraat 12, 1777 GC te Hippolytushoef (lichte bouwaanvraag 2009-063).

E. Verleende vergunning asbestverwijdering
verzonden 9 oktober 2009:
- het legaliseren van het verwijderen van asbesthoudende panelen op de percelen Klufterkrogt 31 t/m 41 (oneven), Zandkrogt 7 t/m 11 (oneven) en Tjatting 12 t/m 18 (even) (vergunning asbestverwijdering S2009-004).

De onder A genoemde aanvraag kan worden ingezien bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). We zijn geopend op maandag tussen 17.00 uur en 19.00 uur, buiten deze avondopenstelling dient u een afspraak te maken.
Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen.

Tegen de onder B, C, D en E genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken tel. 0227-594357.


TER INZAGE O.G.V. 3.22 WET RUIMTELIJKE ORDENING

Op de afdeling Grondgebiedzaken ligt met ingang van 12 oktober 2009 gedurende 6 weken een bouwplan ter inzage, welke strijdig is met het vigerende bestemmingsplan. Het betreft het volgende bouwplan:
- Het plaatsen van een tijdelijke berging (maximaal 5 jaar) op het perceel naast Irisstraat 2 (reguliere bouwvergunning 2009-082).

Ons college is voornemens om ten behoeve van dit bouwplan ontheffing te verlenen zoals bedoeld in artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken,
dhr. F. Otten 0227-594357.

TER INZAGE O.G.V. 19 LID 1 WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING

Op de afdeling Grondgebiedzaken ligt met ingang van 12 oktober 2009 gedurende 6 weken een bouwplan ter inzage, welke strijdig is met het vigerende bestemmingsplan. Het betreft het volgende bouwplan:
- het oprichten van een educatief centrum op het perceel Stroeërweg 39 (reguliere bouwaanvraag 2008-088).

Ons college is voornemens om ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling te verlenen zoals bedoeld in artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken,
mevr. G. van Deutekom-de Lepper 0227-594381.

KAPVERGUNNING VERLEEND

Burgemeester en wethouders van Wieringen hebben kapvergunning verleend aan:
• C. Mulder, Noorderbuurt 5, 1778 KW Westerland voor het kappen van 6 populieren, 2 esdoorns en 2 elzen op het perceel Noorderbuurt 5, 1778 KW te Westerland;
• Gemeente Wieringen, Elft 15, 1777 AC Hippolytushoef voor het kappen van 1 esdoorn, perc. Noorderoeverdijk naast huisnummer 45 te Den Oever.

Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

VOORNEMEN OM KAPVERGUNNING TE VERLENEN

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:
• de heer K. Tijsen, De Weel 20, 1777 MD Hippolytushoef voor het kappen van 1 conifeer in de achtertuin van het perceel De Weel 20 te Hippolytushoef;
• Gemeente Wieringen, Elft 15, 1777 AC Hippolytushoef voor het kappen van 1 berk op de hoek Witkoppe en De Weel te Hippolytushoef.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 23 oktober 2009 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

NIEUW!! ONDERSTEUNINGSGROEP VOOR MANTELZORGERS IN DE WIERINGERMEER EN OP WIERINGEN

Voor mantelzorgers in de Wieringermeer en op Wieringen start op donderdagochtend 22 oktober van 9.30 tot 11.30 uur een ondersteuningsgroep voor mantelzorgers. Deze groep wordt opgestart in het kader van het jaar “Zorgen voor een naaste”.

Een ieder die mantelzorger is en geïnteresseerd kan zich op deze ochtend informeren over de opzet van deze ondersteuningsgroep. Aan het einde van de ochtend kan men zich inschrijven. Een mantelzorger geeft zorg aan een ander, omdat er een persoonlijke relatie is met degene aan wie de zorg wordt gegeven. Het gaat hierbij om intensieve en langdurige hulp zonder dat hiervoor betaald wordt.
Wij willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen en vragen u zich op te geven via de Servicepunten Wonen Plus Welzijn in de Wieringermeer, telnr. 600079 of op Wieringen, telnr. 591570.

HET SENIORENPLATFORM, ANBO EN DE GEMEENTE WIERINGEN, NODIGEN U UIT OM OP ONDERSTAANDE DATA WEER MET ONS MEE TE GAAN:

De bus rijdt naar Schagen op:
- Woensdag 21 oktober 2009
- Woensdag 18 november 2009 en
- Woensdag 16 december 2009
In verband met het jaargetijde hebben we ook nu gekozen voor het winkelcentrum Schagen.

U wordt tussen 10:30 uur en 11:00 uur van huis opgehaald en we vertrekken dan richting Schagen. Aankomst + 11:30 uur.
Om 13:30 uur vertrekt de bus weer vanuit Schagen richting Wieringen.
Kosten voor de busrit (een retour) € 6,-- dit bedrag kunt u bij de bus betalen.

Gaat u met ons mee? Dan kunt u zich opgeven bij de heer A. Metselaar. Hij is elke werkdag bereikbaar tussen 11:30 uur en 12:30 uur op telefoonnummer: 0227-592398,
U kunt zich opgeven voor de reis van:
- 21 oktober 2009 : Uiterlijk vrijdag 16 oktober a.s.

- 18 november 2009 : Uiterlijk vrijdag 13 november a.s.

- 16 december 2009: Uiterlijk vrijdag 11 december a.s.

U hoeft geen lid van de ANBO te zijn om mee te kunnen.ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Op 29 september 2009 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

 Verleende vergunning ex art. 5.2.1 APV aan St. Oogfonds Nederland voor het houden van een nationale oogcollecte in de week van 29 november t/m 4 december 2010;
 Verleende ontheffing ex art. 35 Drank- en Horecawet aan E. Koorn voor het buiten de inrichting (buitentap) verstrekken van zwakalcoholische drank tijdens herfstfair Bloemenvereniging op 31 oktober en 1 november a.s. in Den Oever.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

De burgemeester heeft op 29 september 2009 het volgende besluit genomen dat onder de Algemene wet bestuursrecht valt:

 Verleende vergunning ex art. 2.2.2 APV aan N. van der Linde voor het houden van een windsurfwedstrijd “Lago di Amstel” op het Amstelmeer op 3 of 4 oktober a.s.

Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

EVENEMENTENKALENDER 2010

In 2009 zijn we gestart met het opstellen van een jaarlijkse evenementenkalender die ook op internet wordt gepubliceerd.
Zo kan iedereen op elk moment van de dag goed inzicht krijgen in de op Wieringen te houden evenementen.
Ook kunnen wij, in samenwerking met o.a. de politie, een betere planning maken van alle evenementen.

De voorbereidingen voor de evenementenkalender 2010 zijn in volle gang.
Daarvoor is het ook nodig dat wij inzicht krijgen in alle te organiseren evenementen.
Daarom verzoeken wij alle organisatoren van (een) evenement(en) ons een opgave te verstrekken van de (het) in 2010 te organiseren evenement(en).
Hiervoor kunt u gebruikmaken van het formulier “meldingsformulier evenementen in 2010” dat u kunt downloaden op www.wieringen.nl (“evenementenkalender”).

Om een plek te krijgen op de evenementenkalender 2010 moet een evenement uiterlijk
1 november a s. bij de gemeente zijn aangemeld.

Voor alle duidelijkheid willen wij u nog wijzen op het volgende.
Aanmelding voor plaatsing en plaatsing van een evenement op deze kalender betekent niet dat deze automatisch als vergunningaanvraag wordt behandeld. Tenminste 8 weken voorafgaand aan een evenement dient er een vergunning te worden aangevraagd.
U kunt hiervoor gebruikmaken van het op bovenvermelde site vermelde formulier “aanvraagformulier evenementenvergunning”.

Voor andere informatie kunt u contact opnemen met A.Blijdorp ( 594326).


Hippolytushoef, 9 oktober 2009
Drs. J. Wittink, secretaris
M.J.P. van Kampen-Nouwen, Burgemeester
(advertentie)
(advertentie)
Formido. Haal meer uit je huis.
Occasions
Te koop Mitsubishi Colt
€ 4.250,-

Toyota Verso 1.8 Dynamic
€ 23.745,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Vivo verbouwd - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...