LADA hield openbare fractievergadering in Nieuwe Niedorp
Uitgegeven op 28-09-2012 om 16:02  |  link  |  bewaar  |  print

Een goed bezochte vergadering in dorpshuis Prins Maurits in Nieuwe Niedorp kende een levendige en open discussie ter voorbereiding op de raadsvergadering van 27 september. Een samenvatting van de belangrijkste besproken punten.

LADA : Lokale samenwerking
In zijn openingswoord memoreerde fractievoorzitter Rob Ravensteijn aan de vele werkzaamheden voor de fractie. Thema’s die de komende tijd spelen zijn de begroting, participatienota, accommodatiebeleid, subsidiebeleid, overleg met de andere oppositiefracties. Een goede taakverdeling is noodzakelijk om het werk goed te kunnen uitvoeren.
Hij verontschuldigde Jip Pankras voor diens afwezigheid omdat hij in het gemeentehuis aanwezig was bij de presentatie over het accommodatiebeleid.
De samenwerking in de raad met SHK, PW en PVL verloopt goed. De fracties hebben regelmatig overleg om standpunten op elkaar af te stemmen. De lokale zetels bij elkaar geteld, dan zijn de lokalen de grootse fractie. Er zijn gesprekken gaande om tot verdere samenwerking te komen. Als wij elkaar weten te vinden kunnen we in een nieuwe raad een veel gunstiger positie verwerven en invloed uitoefenen. Een van de aanwezigen stelde: “Goede zaak als jullie de krachten kunnen bundelen.”

Arboretum
De heer Groot gaf een toelichting op zijn aanvraag om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een perceel aan de Boomervaart bij Zijdewind om daar een arboretum te stichten. Hij verzamelt wereldwijd zaden van bomen en wil die opkweken en laten opgroeien. Het is hobby, geen professionele bezigheid. Omwonenden hebben bedenkingen. Mevrouw v.d Giessen woont tegenover het perceel en heeft de gemeente Niedorp verzocht tegen de illegale bebouwing handhavend op te treden, hetgeen is gebeurd. Mevrouw Klippel stelt namens de werkgroep ‘Houdt de dorpen groen’ dat het perceel te klein is om een arboretum te stichten, heeft onderzoeken laten verrichten door staatsbosbeheer waaruit blijkt dat de grond ongeschikt is voor de plannen van de heer Groot. Zij wijst er op dat de Boomervaart onderdeel uitmaakt van de EHS en de otterroute en dat het voorgestelde plan daar geen bijdrage aan levert. Beide dames hebben angst voor openstelling voor publiek en vragen om de naam arboretum uit het voorstel te halen en de bestemming te laten zoals die nu is. Om de naam arboretum uit het voorstel te halen en de bestemming te laten zoals die nu is. Dan kan de heer Groot zijn hobby uitoefenen. Piet Bruystens (SHK) is met de fractie in het gebied geweest en vond een prachtig stukje natuur. Hij zal de raad voorstellen om dit intact te houden. Ook werd te berde gebracht dat met het wijzigen van bestemmingsplannen voorzichtig moet worden omgegaan. Er is geen nut en noodzaak aanwezig om het arboretum mogelijk te maken. Kees Franzen stelde de fractie voor om te wachten tot er een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld dat volgens het college in juni aangeboden zal worden. “Neem daarin dit plan mee”. Ravensteijn sloot af met de woorden: “Er wordt verschillend gedacht. Er is wantrouwen gegroeid. Gaat u eens met een flesje wijn om de tafel zitten om het in een goed gesprek uit te praten. Wij hebben goed naar elkaar geluisterd.”

Meerkip
Het voordstel om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van pluimveebedrijf Meerkip aan de Oudelanderweg tussen Middenmeer en Aartswoud leverde een levendige discussie op. Daaruit bleek dat de bouw van zo’n megastal niet onomstreden is. De provinciale structuurvisie staat grootschalige ontwikkelingen in die hoek van de Wieringermeer toe. Juridisch zijn de zaken op orde. Er is al vergunning afgegeven voor bouw aan de Alkmaarseweg 1 en Oudelanderweg 57. Om aan de vele bezwaren uit Middenmeer tegemoet te komen wil het college toestaan dat beide vergunningen geclusterd worden in één nieuwe voor het perceel ten westen van Oudelanderweg 57. Wel 10% groter dan in beide vergunningen is toegestaan. Vragen die gesteld werden waren: kan de omgeving de logistieke bewegingen die dit mee zich meebrengt wel aan, wil je deze bedrijfsvoering wel, moet je niet eerste vaststellen hoeveel kippen wil ik in de Wieringermeer hebben, wat zijn de gevolgen van het gebruik van antibiotica voor de leefomgeving? Ook kwam de vraag aan de orde of het hele plan niet opnieuw bekeken moet worden nu supermarkten de plofkip gaan weren. Het dilemma voor dit plan is echter dat alles voldoet aan de bestemming die op dit moment geldt. Kees Franzen kwam met het advies om tot uitstel te besluiten in afwachting van het door de commissie- Bleeker gevraagde advies aan de gezondheidsraad. Dit advies wordt half oktober verwacht. Dan kan een overwogen besluit genomen worden.

HVC
De dienstverleningsovereenkomst met HVC riep vragen op over het ophalen van het oud papier en de daaraan gekoppelde tariefstelling en compensatieregeling voor verenigingen die een bron van inkomsten gaan missen nu zij het papier nier meer mogen ophalen. Dit hoort thuis in het subsidiebeleid was de mening.
(advertentie)
(advertentie)
Formido. Haal meer uit je huis.
Occasions
Daihatshu Cuore 5drs
€ 4.245,-

Te koop Nissan micra 1.2 acenta, 1e eigenaar
€ 4.250,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Garage Veltman aan de Rijksweg in Hippo - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...